منابع

جمعيت

عملکرد:

 • نيروي کار براي توليد چوب، آهن و سنگ.
 • مالياتهايي که شخصا توسط بازيکن تعيين مي شوند بايد بوسيله مردم پرداخته شوند.
 • جنگجوي مبتدي براي استخدام در ارتش نيازاست.

رشد جمعيت

 • رشد جمعيت پايه با فرمول زير محاسبه مي شود: 1 x جمعيت کنوني / 1000+50 (1 x يعني ضرب شده با سرعت قلمرو). تحقيق پزشکي در هر سطح رشد جمعيت را 5% افزايش مي دهد. ساخت مزرعه با ذخيره غدا از دست رفتن جمعيت را کاهش مي دهد.
 • جمعيت بيخانمان زمانيکه خانه کافي موجود نباشد بوجود مي آيند. رشد ميزان جمعيت بيخانمان بر اساس فرمول زير محاسبه مي شود: (( رشد جمعيت + جمعيت کنوني) - حد مجاز جمعيت)/2 و سپس با سرعت قلمرو ضرب مي شود. آن مي تواند توسط ارتش استخدام شود اما نمي تواند بکار گرفته شود و منابع توليد کند.

  با فعال سازي پرميوم، پرداخت بوسيله الماس، رشد جمعيت 10% افزايش پيدا مي کند.

چوب

 • پيش نياز، همه ساختمانها و بعضي از تحقيقات.
 • مورد نياز براي آموزش واحدهاي نظامي.
 • توليد شده بوسيله جمعيت استخدام شده در چوب بري.

آهن

 • پيش نياز، بعضي از ساختمانها، تحقيقات و تمام واحد هاي نظامي.
 • توليد شده توسط جمعيت استخدام شده در معدن آهن.

سنگ

 • منبع اصلي براي ساختن قلعه.
 • مورد نياز براي بعضي از ساختمانهاي ديگر و بعضي تحقيقات.
 • توليد شده توسط جمعيت استخدام شده در معدن سنگ.

توليدات

 • توليد پايه براي 100 نفر جمعيت غير نظامي: 10 چوب/ 10 آهن/ 10 سنگ.
 • پايتخت امپراطوري براي تمام ايالات 10% پاداش توليد پيش فرض دارد.
 • توليدات مي تواند ارتقا داده شود توسط:
  • با فعال سازي پرميوم، پرداخت بوسيله الماس ، توليد منابع را 10% افزايش مي دهد.
  • بالا بردن سطح قلعه - هر سطح قلعه توليدات را با يک درصد مشخصي افزايش مي دهد. اين درصد نمي تواند بالاتر از 60% باشد.
  • بالا بردن سطح توليدات تحقيق اتحاد، درصورتي که بازيکن در اتحاد باشد - هر سطح 2% پاداش توليدات به تمام اعضا مي دهد.

طلا

 • پول در بازي با مالياتي که از کارگران گرفته مي شود تامين مي گردد که بصورت 6 نوع نرخ مالياتي مي باشد. طلا از تجارت و سپرده هاي بانکي بدست مي آيد.
 • جمعيت بيکار ماليات پرداخت نمي کنند. طلا در خزانه که منحصرا در پايتخت امپراطوري واقع شده است بدست آمده و استفاده مي شود. مالياتهاي بدست آمده مستقيما به خزانه مي روند همچنانکه طلاي مورد نياز براي ساخت و ساز و تحقيق يا هزينه نگهداري ارتش بطور خودکار بدون نياز به انتقال از آنجا برداشت مي شوند. طلا با ساخت مسيرهاي امپراطوري و مسيرهاي تجاري که انواع مختلف سازه ها را به هم متصل مي کند بدست مي آيد. درآمد تجاري مستقيما در خزانه پايتخت انبار مي شود. اگر خزانه ميزان بالانس طلاي منفي داشته باشد (مثلا بدليل پرداخت هزينه نگهداري ارتش)، بازيکن نمي تواند بسازد، تحقيق کند يا ارتش استخدام کند تا زمانيکه اين ميزان منفي از بين برود.

الماس

بکار مي رود براي:

 • طرح خريد عضويت پرميوم - اين نوع عضويت پرميوم پاداش هاي بسياري دارد که براي بازيکنان معمولي موجود نيست.
  • %10 پاداش توليد
  • %10 پاداش رشد جمعيت
  • %10 پاداش حمله ارتش
  • %10 پاداش به ارتش دفاعي مي دهد.
  • 10 امتياز پاداش رضايتمندي در همه ايالات.
  • ظرفيت ايستگاه کاروان را دو برابر مي کند.
  • زمان آموزش ارتش را 20% سريعتر و ظرفيت پادگان را 20% افزايش مي دهد.
 • خريد اضافه هاي موجود هر روز:
  • ساخت فوري - آغاز بهره برداري زودتر يک ساختمان. براي ساختمانهايي که کمتر از 06 ساعت به پايان ساخت آنها مانده قابل اجرا است. براي هر ساعت ساخت و ساز 170 الماس بايد پرداخت شود.
  • ساخت فوري - آغاز بهره برداري زودتر يک تحقيق. براي تحقيقاتي که کمتر از 01 ساعت به پايان انجام آنها مانده قابل اجرا است. براي هر ساعت تحقيق 510 الماس بايد پرداخت شود.

   اين حد مجاز پايه مي باشد. در گسترشهاي بالاتر و ارزش خالص امتياز بالاتر تعداد الماسهايي که براي تحقيق فوري پرداخت مي شود بيشتر است، بنابراين حد مجاز نيز بالاتر مي رود.

  • آموزش فوري - آموزش واحدها را زودتر تکميل مي کند. ماداميکه امپراطوري تحت حمله است اين گزينه در دسترس نمي باشد. فقط اولين گروه آموزشي از صف در يک ايالت و پادگان مي تواند فورا آموزش ببيند. هر گروه که کمتر از 6 ساعت به تکميل آموزشش باقي مانده باشد 170 الماس نياز دارد.
  • آموزش فوري يک گروه بدين معني است که زمان بقيه گروههاي آموزشي صف شده بايد دوباره محاسبه شود.

   مثال: شما يک گروه از شمشيرزنان را براي 6 ساعت استخدام مي کنيد و سپس يک گروه ديگر براي 6 ساعت ديگر. زمان آموزش گروه دوم که در صف قرار دارد 12 ساعت مي شود، اما اگر شما گروه اول را فورا آموزش دهيد، زمان آموزش گروه دوم 6 ساعت کاهش مي يابد.

  • حرکت فوري ارتش
  • تاسيس فوري سازه دوردست
  • تاجر امپراطوري - يک ويژگي که به شما اجازه مي دهد که چوب، آهن و سنگ را بفروشيد (معادل طلا) و بدين منظور بايد 850 الماس بعنوان کميسيون بپردازيد. ماداميکه امپراطوري تحت حمله است اين گزينه موجود نمي باشد.
  • باز کردن روزانه بيش از يک هديه در معبد. اگر شما حداقل 3 بار هديه مجاني دريافت کرده ايد هديه دوم را با پرداخت 680 الماس دريافت مي کنيد.اگر حداقل 3 بار هديه با پرداخت 680 الماس را دريافت کرده ايد هديه سوم را با پرداخت 2550 الماس دريافت مي کنيد.اگر حداقل 3 بار هديه با پرداخت 2550 الماس را دريافت کرده ايد هديه چهارم را با پرداخت 4250 الماس دريافت مي کنيد.اگر حداقل 3 بار هديه با پرداخت 4250 الماس را دريافت کرده ايد هديه پنجم را با پرداخت 8330 الماس دريافت مي کنيد.اگر حداقل 3 بار هديه با پرداخت 8330 الماس را دريافت کرده ايد هديه ششم را با پرداخت 16830 الماس دريافت مي کنيد.
  • توليدات 10 ساعت - هر 12 ساعت شما يکبار مي توانيد از اين گزينه استفاده کنيد، ميزان منابع برابر است با توليد-10 ساعته شما ضربدر 10.
  • فعال سازي حالت استراحت
  • برگزاري جشنواره در ميدان شهر باعث افزايش ميزان رضايتمندي جمعيت مي شود. در هر 24 ساعت حق برگزاري يک جشنواره بزرگ را داريد که هر سطح ارتقا ميدان شهر باعث افزايش 2+ رضايتمندي جمعيت شما مي شود.
  • تسليم - براي شما فرصت دفاع از امپراطوريتان را در مدت زمان مشخص در مقابل حملات دشمن مشخص ايجاد مي کند. شما مي توانيد در هر 16.8 ساعت 10 بار اين گزينه را فعال کنيد. اولين بار بطور رايگان، فعال مي شود ولي بعد از آن با هر بار فعالسازي، 1700 الماس بيش از دفعه قبلي بايد پرداخت کنيد.
  • اهداي الماس - يک ويژگي اتحاد است که به متحدان کمک مي کند تا با الماس به اتحاد کمک کنند. کمک هاي مالي در خزانه اتحاد انجام مي شود. الماس خريداري شده و منقضي شده را مي توان اهدا کرد. هر يک از اعضاي اتحاد مي توانند روزانه حداکثر 340000 الماس اهدا کنند.
  • الماسهاي در حال انقضا - الماسهايي که شما از راههاي ديگري غير از خريداري بدست آورده ايد، بطور مثال: الماسهايي که از خودآموز، دستاورد، تورنمنت يا از چرخ شانس بدست آمده است؛ الماس هاي در حال انقضا را نيز مي توان در طي تخفيف ويژه خريداري کرد.

انتقال الماس - انتقال الماسهاي خريداري شده از يک قلمرو به ديگري، بخشي از حساب سراسري مي باشد جاييکه شما با همان نام کاربري و همان رمز عبور وارد بازي مي شويد.

رضايتمندي

نشان مي دهد که جمعيت به چه اندازه از فرمانرواي خود رضايت دارند. رضايتمندي اوليه و حد مجاز آن براي هر ايالت 100 مي باشد، فقط رضايتمندي اوليه براي پايتخت 100 است و حد مجاز آن 120 مي باشد. رضايتمندي در زمان واقعي محاسبه شده و به روز رساني مي شود. در هر دقيقه تعديل کننده هاي روزانه، پاداشها و کسريهاي ماليات تخمين زده مي شوند و تاثير سريع خود را مي گذارند.

مهاجرت بيشترين تاثير را روي رضايتمندي مي گذارد. اگر امتيازات شما کمتر از 100 باشد، شما هميشه در حال از دست دادن جمعيت مي باشيد، اگر امتيازات بالاتر از 100 باشد جمعيتي از امپراطوريتان مهاجرت نخواهند کرد. در مورد اطلاعات بيشتر در مورد از دست دادن جمعيت به مزرعه مراجعه کنيد.

تاثير منفي اصلي رضايتمندي پايين اين است که شورشها، طغيانها و مهاجرتها زياد مي شوند. هر چقدر ميزان رضايتمندي در يک ايالت بيشتر باشد، جمعيت راضي تر مي شوند و احتمال شورش، طغيان و مهاجرت کمتر مي شود.
- ميزان رضايتمندي زير 50 - هر امتياز رضايتمندي احتمال شورش را 2% افزايش مي دهد، (امتياز 49 با 2%، امتياز 48 با 4% و غيره)، براي يک شورش، دريافت ماليات را تا افزايش مجدد رضايتمندي متوقف مي شود.
- براي ميزان رضايتمندي کمتر از 20 - هر امتياز رضايتمندي احتمال طغيان را بطور متناوب 2% افزايش مي دهد، (امتياز 19 با 2%، امتياز 18 با 4% و غيره)، هر يک طغيان باعث جلوگيري از توليدات و استخدام شده و تا زماني که رضايتمندي زياد نشود به همين صورت خواهد ماند.

تعديل کننده رضايتمندي روزانه

 • مثبت:
  • نرخهاي مالياتي کم
  • امپراطور با استعداد ذاتي (غالبا فرماندار پايتخت) و جانشين با استعداد ذاتي (زماني که جانشين براي فرمانداري در يک ايالت منصوب مي شود)
  • مهارتهاي فرمانداران (منطق دان، مددکار اجتماعي، رهبر روحاني)
  • تعديل کننده ها از پاداش مثبت زمين
  • ارتش حاضر در ايالت
  • سطح قلعه در ايالت
  • آثار تاريخي
  • سطوح مرکز تحقيقات ( 3 سطح 1 امتياز رضايتمندي مي دهد؛ حد مجاز 10 امتياز رضايتمندي مي باشد)
  • پاداش از شگفتي
  • مالک يک زمين با منابع خاص - تاسيس ايلات، مستعمره يا ايستگاه تجاري
  • فعالسازي پرميوم - 10 + امتياز رضايتمندي مي دهد
  • بالاترين سطح افتخار فرمانروايي - هر 100 افتخار به شما 1 امتياز رضايتمندي مي دهد. حد مجاز - 5
  • به دليل نفوذ يکي از کاخهاي اتحاد، شما روزانه 5+ امتياز رضايتمندي دريافت مي کنيد.
  • تشکيل جشنواره هاي بزرگ در ميدان شهر: +3 رضايتمندي
  • ازدواج سلطنتي: +5 رضايتمندي
  • تبديل مستعمره نابود نشدني: +10 رضايتمندي
  • پرداخت خون بها براي فرد بزرگ دستگير شده: +10 رضايتمندي
 • منفي:
  • نرخهاي مالياتي بالا
  • افتخار منفي فرمانروا - کاهش 5 رضايتمندي در ازاي امتياز افتخار منفي 100 يا بيشتر .
  • ايالت مسدود شده - منهاي 5 امتياز رضايتمندي با تاثير آن روي تمام قلمروهاي امپراطوري.
  • در موقع جنگ، نفوذپذيري از کاخ اتحاد دشمن - کاهش 5 رضايتمندي با تاثير آن در تمام قلمروهاي امپراطوري.
  • مرگ يک امپراطور/ملکه: -10 رضايتمندي
  • مرگ يک فرماندار/ژنرال دفاعي: -5 رضايتمندي

تنها تعديل کننده هاي ميزان رضايتمندي:

 • مثبت
  • ساخت و ساز قلعه
  • ساخت و ساز مزارع - هر مزرعه جديد 1 امتياز رضايتمندي مي دهد
  • برگزاري همزمان جشنواره ها در ميدان شهر
  • در حالتي که شما در حالت دفاعي در يک نبرد پيروز شده ايد غارت متوقف مي شود- امتياز رضايتمندي براي اولين غارت در هر 24 ساعت 10+ مي باشد.
  • انحلال ارتش
  • جنگ موفقيت آميز و پيروزمندانه - 10+ امتياز رضايتمندي براي هر يک از اعضا.
  • بازسازي قلعه( تنها درصورتيکه در 24 ساعت براي اولين بار باشد) باعث افزايش 5+ امتياز رضايتمندي مي شود.
  • ايالت ضميمه شده يا مستعمره جديد باعث نفوذ بر روي تمام امپراطوري مي شود - افزايش 20+ امتياز رضايتمندي.
  • +5 رضايتمندي براي هر ژنرال دستگير شده دشمن در همه سازه ها؛
 • منفي
  • استخدام ارتش
  • ايالت غارت شده - درصد جمعيت غارت شده با درصد امتياز رضايتمندي کم شده برابر است. حداکثر رضايتمندي کم شده برابر با 30 است.
  • نبرد شکست خورده - سراسري - کم شدن 5 رضايتمندي براي اولين نبرد شکست خورده در طول 24 ساعت.
  • جنگ شکست خورده - کم شدن 10 رضايتمندي با نفوذ بر کل امپراطوري.
  • اعلام جنگ - کاهش 10 رضايتمندي براي تمام اعضاء.
  • محاصره قلعه از دست رفته - ( براي اولين بار در 24 ساعت) باعث کاهش 5 رضايتمندي مي شود.
  • مستعمره از دست رفته - کاهش 10 رضايتمندي
  • ايستگاه تجاري از دست رفته - کاهش 5 امتياز رضاتمندي
  • -5 رضايتمندي براي هر ژنرال دستگير شده توسط دشمن در همه سازه ها؛

ماليات ها

فقط کارگران ماليات مي پردازند. هر زماني که نرخ ماليات تغيير کند ماليات بر درآمد دوباره محاسبه مي شود. بنابراين، درآمد طلا و تاثير (مثبت يا منفي) روي رضايتمندي فورا محاسبه مي شود. بدين معنا که اگر شما در ساعت 2 نرخ ماليات کم داشتيد و در ساعت 3 اين نرخ را بالا برديد، بين ساعت 2 و 3 درآمد طلا و کاهش رضايتمندي بر طبق نرخ ماليات کم محاسبه مي شود، بعد از ساعت 3 بر طبق ماليات زياد محاسبه مي شود. درآمد طلا و کاهش رضايتمندي هر دقيقه تخمين زده مي شود. بخشهايي مساوي طلا به کارگران داده مي شوند. طلا در خزانه طلا جمع مي شود و بطور خودکار از آنجا براي توسعه ساختمانها و تحقيقات و هزينه نگهداري ارتش گرفته مي شود و مهم نيست که شما در کجاي امپراطوري قرار داريد.

بازيکن مي تواند نرخ ماليات را در هر زماني از بازي عوض کند که به سرعت باعث تغيير درآمد مي شود. 6 نرخ مالياتي وجود دارند که داراي نتيجه و رضايتمندي متفاوتي هستند. ماليات ها بشرح زير هستند:

 • اولين نرخ (معاف از ماليات) - پاداش رضايتمندي 5+ مي دهد.
 • دومين نرخ (خيلي کم - 1 براي 100 کارگر در هر ساعت براي ايالات ضميمه شده) - کاهش 10 امتياز رضايتمندي.
 • سومين نرخ (کم - 2 براي 100 کارگر در هر ساعت براي ايالات ضميمه شده) - کاهش 20 امتياز رضايتمندي.
 • چهارمين نرخ (متوسط - 3 براي 100 کارگر در هر ساعت براي ايالات ضميمه شده) - کاهش 30 امتياز رضايتمندي.
 • پنجمين نرخ (زياد - 4 براي 100 کارگر در هر ساعت براي ايالات ضميمه شده) - کاهش 50 امتياز رضايتمندي.
 • ششمين نرخ (خيلي زياد - 5 براي 100 کارگر در هر ساعت براي ايالات ضميمه شده) - کاهش 75 امتياز رضايتمندي.

درآمد

راه مسالمت آميز

 • توليد منبع
 • گرفتن ماليات از همه ايالات
 • سپرده طلا
 • تجارت
 • درآمد خراج از تبعه امپراطوري بدست مي آيد و بطور خودکار در خزانه پايتخت انباشته نمي شود. بازيکن بايد خودش آنرا جمع آوري کند.

نظامي

 • غارت منابع از يک اردوگاه بربرها.
 • غارت شهر مستقل
 • غارت امپراطوري کاربران ديگر با محاصره قلعه انجام مي گيرد.
 • غارت امپراطوري دشمنان.

هزينه ها

 • دستور ساخت ساختمان ها و تحقيقات
 • استخدام ارتش
 • هزينه نگهداري ارتش
 • بازسازي قلعه تخريب شده.
 • بنيان يک مستعمره
 • برنامه ريزي جشنواره
 • بازپرداخت اعتبارات و سود بانکي

بانک

ساختماني که بازيکن از آن وام مي گيرد يا در آن طلا سپرده مي کند. بانک را مي توان پس از تحقيق در سطح 1 وام و سپرده گذاري سطح 1 ساخت.

• 30 سطح قابل ارتقا؛
• هر سطح حداکثر مقدار وام هاي قابل دريافت را 2.5% افزايش مي دهد، که از 20% در سطح 1 شروع مي شود. همچنين حداکثر مقدار طلاي قابل سپرده گذاري را افزايش مي دهد.

حداکثر مقدار طلايي که مي توان وام داد به سطح بانک و درآمد طلاي فعلي امپراطوري بستگي دارد. در بانک سطح 1 مي توان وامي معادل حداکثر 20 درصد از درآمد طلا براي مدت زمان انتخاب شده دريافت کرد. بانک هر سطح آن درصد را افزايش مي دهد. بازپرداخت در همان دوره زماني که انتخاب شده است انجام مي شود. دوره هاي بازپرداخت بين 12 تا 96 ساعت قابل انتخاب است. هر بار فقط يک وام مي توان گرفت. نرخ سود وام ها را مي توان با تحقيق در سطوح بالاتر فناوري وام کاهش داد.

هر کاربر اين امکان را دارد که طلاي خود را در بانک سپرده گذاري کند تا پس از مدت معيني از اين طلا سود دريافت کند. هر سطح از ساختمان بانک اجازه مي دهد تا طلاي بيشتري را تا سقف 100000000 در سطح 30 سپرده گذاري کنيد. طلا را مي توان به مدت 4 يا 12 ساعت براي قلمروهاي با سرعت x4 و 2 يا 5 ساعت براي قلمروهاي با سرعت x10 سپرده گذاري کرد. حداکثر 10 سپرده جداگانه مجاز است. سودي که به دست مي آيد را مي توان با تحقيق در سطوح بالاتر فناوري سپرده گذاري افزايش داد. همين فناوري همچنين از بخشي از طلاي سپرده گذاري شده در صورت حمله محافظت مي کند. مبلغ سود سپرده پس از پايان مدت سپرده دريافت مي شود. در صورتي که کاربر طلاي سپرده شده را زودتر برداشت کند، سود آن از بين خواهد رفت.
در طول حالت استراحت، دوره سپرده مسدود مي شود و پس از خاموش کردن حالت استراحت ادامه مي يابد. کاربران ممکن است از مهارت امپراطور "بانکدار" پاداشي براي سود دريافت کنند. مقدار اين جايزه به درجه مهارت بستگي دارد.*

توجه! طلاي سپرده شده در معرض غارت توسط حملات دشمن قرار مي گيرد.

پاداش فقط روي ميزان سود بانکي تاثير مي گذارد و نه روي تمام سپرده (مجموع سپرده + سود).

حالتهاي امنيت

امنيت مبتديان

گزينه اي که مي تواند از يک وظيفه در خودآموز فعال شود و همچنين مي تواند توسط بازيکناني که کمتر از 1000 ارزش خالص امتياز دارد فعال شود. اين گزينه وقتيکه ارزش خالص امتياز اکانت بيش از 1000 شود و يا 168 ساعت از فعالسازي گذشته باشد بطور خودکار منقضي مي شود. اکانتهاي تحت امنيت مبتديان نمي توانند مورد حمله قرار گيرند. اگر حمله اي ارسال کنيد امنيت مبتديان شما پايان خواهد يافت. بدين معني که بازيکنان ديگر مي توانند به شما حمله کنند. بازيکناني که در حالت امنيت مبتديان هستند با آيکن کالسکه بچه در رتبه بندي ظاهر مي شوند.

امنيت تعطيلاتي

گزينه اي که مي تواند توسط هر بازيکن فعال شود اما فقط در مدت زمان تعطيلاتي که از قبل توسط تيم امپراطوران آنلاين اعلام شده باشد و براي دوره هاي محدودي توسط تيم تعيين مي شود. در زمان فعال بودن، اکانت نمي تواند حمله کند و يا مورد حمله قرار گيرد. در اين زمان اکانت قابل دسترسي مي باشد، ساختمانها مي توانند ساخت و ساز شوند، منابع مي توانند سفارش داده شوند، ارتش مي تواند استخدام شود و غيره. قبل از اينکه فعالسازي اجرا شود تمام حملات به امپراطوري مربوطه فرستاده مي شود.

حالت استراحت

همه حمله ها بسمت امپراطوري شما ممنوع مي باشد. اگر در حال حاضر حمله اي به امپراطوري شما ارسال شده حتي اگر حالت استراحت را فعال کرده باشيد حمله کامل انجام خواهد شد. حالت استراحت همه توليدات شما را متوقف خواهد کرد. از جمله هزينه نگهداري ارتش و رشد جمعيت و همچنين تا 168 ساعت وام پرداختي متوقف مي شوند تا وقتي اين حالت غير فعال شود، همچنين دوره سپرده گذاري تا غير فعال کردن حالت استراحت بطور متناوب انجام مي شود. همه ساخت و سازها و تحقيق ها تا کامل شدن ادامه خواهند يافت. حالت استراحت حداقل بايد براي 48 ساعت فعال باشد و براي استفاده از اين مورد 1700 الماس بايد پرداخت شود.

امنيت تعطيلاتي و حالت استراحت، هر دو فقط در صورتي مي توانند فعال شوند که شما سربازاني در يک مأموريت نداشته باشيد به جز لشکرکشي و حرکت بين سازه ها. لطفاً توجه داشته باشيد كه درطول حالت استراحت، هزينه نگهداري ارتش از ماموريت لشکرکشي و حرکت گرفته مي شود.

امنيت خوش آمدگويي

امنيتي که هر امپراطور حداقل بعد از 2 هفته غيبت، با بازگشت به امپراطوري خود بمحض ورود به اکانت خود بطور خودکار دريافت مي کند. تمام حملات به و از امپراطوري ممنوع مي باشد. مدت زمان - 48 ساعت. رايگان.

مراقبت

کمک قانوني از يک دوست با پيشرفت مقرون به صرفه براي شما. شما مي توانيد 4 بازيکن را به انتخاب خود مراقب خود کنيد. آنها مي توانند وارد حساب شما بشوند با نام کاربري و رمز عبور خودشان بنابراين شما نيازي نداريد رمز عبور خود را در هيچ شرايطي به کسي بدهيد.

حقوق و محدوديت هاي مراقبين:

 • مراقبين با اختيارات کامل مي توانند هر عملي که دارنده اکانت انجام مي دهد را انجام دهند به غير از:
  - تغييرات تنظيمات اکانت؛
  - ثبت نام در قلمرو ديگر با يک اکانت جديد؛
  - ترک کردت اتحادي که متعلق به دارنده اکانت بوده است؛
  - اگر اکانت مراقبت شده يک رهبر است مراقب قادر نخواهد بود که اعضاء را اخراج کند؛
  - گزينه براي اهداي الماس و منابع به خزانه براي مراقب قابل دسترسي خواهد بود ولي گزينه اهدايي هاي ناشناس ممکن نيست؛
  - آزاد کردن يک تبعه.
 • مراقب با اختيارات محدود:
  - مي تواند اخبار را بخواند اما نمي تواند آنها را بعنوان خوانده شده علامت گذاري کند؛
  - مي تواند راي گيري ها را باز کند اما نمي تواند راي بدهد؛
  - از طريق اکانت مراقبت شده نمي تواند آواتار بازيکنان ديگر را گزارش کند و همچنين نمي تواند روي پروفايل بازيکنان ديگر نظر يا توضيحي بنويسد؛
  - ارتش فرستاده شده به يک ماموريت را نمي تواند فراخواني کند؛
  - از گزينه پرداخت براي ورود فوري يک ماموريت بمنظور ايجاد يک سازه نمي تواند استفاده کند؛
  - از گزينه انتقال فوري منابع نمي تواند استفاده کند؛
  - ارتش ارسالي به يک ماموريت اتحاد را نمي تواند فرا خواني کند؛
  - به منوي ساختمانهاي در حال ساخت و ساز نمي تواند وارد شود؛
  - از گزينه آموزش فوري ارتش نمي تواند استفاده کند؛
  - تنظيمات اکانت را نمي تواند تغيير دهد؛
  - از پنجره بالا آمده دعوتنامه نمي تواند يک اکانت ثبت نام کند؛
  - نشانه گذاريها را نمي تواند حذف کند و يا آنها را تغيير داده يا به اشتراک بگذارد؛
  - از اضافه ها در منوي پرميوم نمي تواند استفاده کند؛
  - هيچ پيغامي در تريبون، خصوصي، يادداشتها يا اعلاميه ها را در منوي پيغامها نمي تواند بخواند يا بنويسد؛
  - توسط الماس نمي تواند ساختمان يا تحقيقاتي را به پايان برساند؛
  - هيچ واحدي را نمي تواند منحل کند؛
  - نمي تواند وارد معبد بشود؛
  - فقط يک وام کوچک مي تواند بگيرد اما نمي تواند از گزينه تسويه حساب استفاده کند؛
  - از گزينه هاي منوي اتحاد نمي تواند استفاده کند.

اختيارات قانوني فردي مراقبين مي تواند در منوي تنظيمات عمومي >> تنظيمات شخصي >>باريکه مراقبين تنظيم شود. تنظيمات مراقبين در هر زمان بنا به صلاحديد خودتان مي تواند تغيير داده شود.

ارزش خالص امتيازات

نشان دهنده قدرت کنوني بازيکن است.

آنها بوسيله ساخت و ساز ساختمانها، تحقيقات و استخدام سربازان بدست مي آيند.

آنها مانند زير محاسبه مي شوند:

 • 1 ارزش خالص امتياز = 1000طلا / 1000 چوب / 1000 آهن / 1000 سنگ براي ساختمانها يا تحقيقات استفاده مي شود.
 • 1 ارزش خالص امتياز = 500طلا / 500 چوب / 500 آهن / 500 سنگ براي استخدام ارتش استفاده مي شود.

18 شگفتي قلمرو

هيجده ساختمان شگفت انگيزي که مي توانند توسط همه بازيکناني که به سطح 25 معماري رسيده اند ساخته شوند.

فقط بالاترين سطح از اين ساختمانها در تمام قلمرو مي تواند به عنوان شگفتي ها در نظر گرفته شود و روي نقشه سراسري نزديک امپراطوري مالکانشان قابل مشاهده مي باشد.

هر شگفتي يک پاداش خاص براي مالک و متحدين او ايجاد مي کند، به شرح زير:

 • ستون اسرارآميز: 5 پاداش رضايتمندي روزانه
 • آتشکده - 5 امتياز به حد مجاز رضايتمندي
 • برج بهشت - 10%- زمان تحقيق
 • هرم خورشيد: 10%- پاداش زمان ساخت و ساز
 • کاخ طلوع: 10% پاداش به تاثير مزرعه
 • ژنرال: 10%- پاداش به زمان آموزش ارتش
 • سوارکار بزرگ - 10% پاداش زمان آموزش ارتش
 • برج مراقبتي طلايي: 100% پاداش بازدهي به همه جاسوسان
 • سرزمين عرفان: 10% جوايز بيشتر از معبد
 • محاصره اژدها: کاهش 10 امتياز روحيه براي تمام مهاجمين
 • کاخ ممنوعه: 50٪ پاداش به تجارت و درآمد طلاي تبعه
 • دروازه پيروزي: 5 امتياز پاداش روحيه
 • باغ زندگي: 10% پاداش رشد جمعيت
 • معبد رستاخيز: 10% پاداش حمله در اولين دور
 • آرامگاه جنگ: 50% هزينه نگهداري کمتر ارتش
 • رصدخانه باستاني: 10٪ پاداش محدوده به همه تدارکات
 • قنات *: 50٪ پاداش به تجارت و درآمد تبعه، 10٪ پاداش به تاثير مزرعه، 10٪ پاداش به رشد جمعيت؛
 • محراب استاد جنگ *: -10٪ زمان سفر ارتش، 5٪ هزينه کمتر براي نگهداري ارتش، 10٪ پاداش حمله در دور اول نبرد


 • * پاداش اين 2 شگفتي با پاداش شگفتي هاي موجود ديگر جمع مي شوند. به عنوان مثال اگر شما هم صاحب قنات و هم کاخ طلوع هستيد، مجموع امتياز پاداش 20٪ پاداش تاثير مزرعه را خواهيد گرفت.

يک بازيکن امکان دارد بيش از يک ساختمان خاص با بالاترين سطح را در يک قلمرو دارا باشد اما او فقط مي تواند مالک يک شگفتي باشد، او بايد انتخاب کند که کداميک از آندسته ساختمانها را بعنوان شگفتي در نظر مي گيرد و پاداش آن به او و متحدينش داده مي شود.

شگفتي ها انهدام پذير نيستند. زمانيکه بازيکني سطوح بالاتر از شما بسازد، شما شگفتي و پاداشش را از دست مي دهيد.

از دست دادن يک شگفتي بدين معنا نيست که شما سطوح ساخته شده خود را از دست مي دهيد، بلکه شما فقط مالک شگفتي نيستيد و به همين دليل شما و متحدينتان پاداشها را تا زمانيکه يک سطح بالاتر از شگفتي کنوني در قلمرو بسازيد را از دست مي دهيد.

اگر شما بالاترين سطح از ستون اسرارآميز و آتشکده را در قلمرو دارا باشيد و ستون اسرارآميز، شگفتي فعالتان باشد، زمانيکه سطح ستون اسرارآميز بازيکني بالاتر از سطح شما باشد، آتشکده بطور خودکار شگفتي فعال شما در نظر گرفته مي شود. اگر شما داراي بيش از دو ساختمان خاص با بالاترين سطح در قلمرو باشيد و شگفتي فعالتان ستون اسرارآميز باشد، زمانيکه بازيکن ديگري يک سطح بالاتر از سطح ستون اسرارآميز شما بسازد، سيستم بطور تصادفي يکي ديگر از ساختمانهاي خاص با بالاترين سطح را بعنوان شگفتي فعال انتخاب مي کند. بنابراين شما هر زماني مي توانيد هر شگفتي خود را که دوست داريد فعال کنيد.

زمانيکه دو بازيکن يا بيشتر داراي سطوح برابر از يک ساختمان خاص داشته باشند، بازيکني که زودتر به اين سطح رسيده است مالک شگفتي خواهد بود.

هر بازيکني که توسط سطح شگفتي جزء 50 نفر برتر در رده بندي قرار بگيرد، يک اثر پاداش کمتري را در اين شگفتي دريافت مي کند. توزيع به شرح زير است:

- بازيکن با بالاترين سطح شگفتي 100٪ اثر شگفتي را دريافت مي کند. همه متحدانش نيز همين تأثير را بدست مي آورند؛
- بازيکن مقام دوم، 100٪ اثر شگفتي را دريافت مي کند، اما فقط براي حساب خودش؛
- بازيکنان مقام سوم تا پنجم، 80٪ اثر شگفتي را دريافت مي کند، اما فقط براي حساب هاي خودشان؛
- بازيکنان مقام ششم تا دهم، 60٪ اثر شگفتي را دريافت مي کند، اما فقط براي حساب هاي خودشان؛
- بازيکنان مقام يازدهم تا بيستم، 40٪ اثر شگفتي را دريافت مي کند، اما فقط براي حساب هاي خودشان؛
- بازيکنان مقام بيست و يکم تا پنجاهم، 20٪ اثر شگفتي را دريافت مي کند، اما فقط براي حساب هاي خودشان؛

اگر يک بازيکن قبلاً يک اثر از شگفتي متحد را دريافت کند، او نمي تواند يک اثر از همان شگفتي را دريافت کند.
يک بازيکن هنوز هم مي تواند فقط بر يک شگفتي با يک اثر اتحاد تسلط داشته باشد اما ممکن است تا زماني که جزء 50 نفر برتر جدول قرار داشته باشد از ساير معجزات دريافت کند و از اثر اتحاديه آنها سود نبرد.

قيمت پايه هر ساختمان خاص 8000000 معادل طلا مي باشد. قيمت نوع منبع با هر سطح ارتقا متناوبا تغيير مي کند، بدين معني که اولين سطح طلا نياز دارد، دومين سطح - چوب، سومين سطح - آهن، چهارمين سطح - سنگ، پنجمين سطح - طلا و غيره.

توجه: منابع به ترتيب يکي پس از ديگري فقط براي ساختماني از يک شکل عوض مي شوند. به عنوان مثال، کاربر سطح اول هرم خورشيد را مي سازد. منابع لازم براي سطح اول ساخت و ساز کاخ طلوع دوباره طلا خواهد بود نه چوب. از سوي ديگر، سطح دوم هرم خورشيد با چوب ساخته خواهد شد.

قيمت ساختمانهاي خاص توسط سطح معماري بازيکن کاهش داده مي شود.

با هر سطح ارتقا، معادل طلا 10% بالاتر مي شود، قيمت پايه براي اکانت در نظر گرفته مي شود، نه قيمت پايين آورده شده توسط معماري.

ساختمانهاي خاص فورا ساخته مي شوند و در سطحها محدوديتي ندارند.

پيش بيني آب و هوا

درست مانند زندگي مدرن، آب و هوا نقش حياتي در زندگي قرون وسطي ايفا کرد. اين بر توليد مواد غذايي، شرايط زندگي و مبارزات نظامي تاثير گذاشت. بنابراين، آب و هوا نقش مهمي در زندگي همه حاکمان در امپراطوران آنلاين، با استفاده از پاداش هاي مثبت و منفي مختلف در تمام امپراطوري در تمام قلمروها در هر روز مي باشد. ماژول پيش بيني آب و هوا نشان مي دهد که شرايط آب و هوايي در قلمرو در 5 روز آينده چه خواهد بود و پاداش هاي مثبت/منفي اقتصادي و نظامي در سراسر جهان اعمال خواهد شد.

پيش بيني آب و هوا اقتصادي نظامي
آفتابي
 • 10% رشد بالاتر جمعيت
 • 10% ظرفيت بالاتر مزرعه
 • 20% حمله قويتر کماندار
 • +10 روحيه در نبرد
 • باراني
 • 10% توليد بالاتر چوب
 • -20 رضايتمندي جمعيت
 • قدرت غارت نصف مي شود
 • تاثير خندق مضاعف مي شود
 • بادي
 • 10% ظرفيت بيشتر خانه
 • 20% ظرفيت کمتر ايستگاه کاروان
 • 20% حمله ضعيفتر کماندار
 • قدرت غارت مضاعف مي شود
 • مه آلود
 • حملات بازيکنان 30 دقيقه قبل از انجام ديده مي شوند
 • +5 پاداش سطوح جاسوسي
 • پاداش مضاعف شتاب
 • همه واحدهاي تيراندازي -2 تير دارند
 • برفي
 • 50% حرکت آهسته تر ارتش
 • 20% هزينه بالاتر نگهداري ارتش در ماموريت
 • بدون پاداش شتاب
 • 20% حمله ضعيفتر موتور محاصره