آخرین گزارش جاسوسی  

در صفحه جاسوسی وجود دارد و شرایط لحظه به لحظه ایالت/مستعمره/شهر مستقل/ایستگاه نظامی را زمانیکه مورد جاسوسی قرار گرفته شده را نمایش می دهد، بنابراین آخرین گزارش جاسوسی، اطلاعات به روز رسانی شده را فراهم نمی کند.

آرامگاه امپراطوری  

جایی در کاخ که در آن تمام امپراطورانی که بر امپراطوری شما در طول فصل فعلی حکومت می کرده اند مورد احترام قرار می گیرند.

آرایش نظامی  

متدی که ارتش مستقر شده در میدان نبرد را نشان می دهد. درصد توزیع واحدهای نظامی از طریق منطقه نبرد: مرکز، جناح چپ، جناح راست و ذخیره.

از آنجاییکه آرایش ارتش، توزیع واحدها را از طریق مناطق نبرد و قدرت حمله و نقاط ضربه پذیری انواع واحدها که توسط منطقه نبردی که در آن مستقر شده اند کنترل می کند، انتخاب درست آرایش ارتش بوسیله ترکیب ارتش خودتان و ترکیب ارتش دشمنتان تعیین می شود. اصولا کارآمدترین آرایش ارتش، آن است که بیشترین تعداد واحدها را در مناطق نبرد مستقر کنید، یا اینکه قدرت حمله و نقاط ضربه پذیری آنها را افزایش دهید و/یا بیشترین تعداد واحدهای خودتان را در منطقه نبردی مستقر کنید که مجازند مستقیما با واحدهای دشمن بجنگند و پاداشهایی را دریافت کنند یا حداقل جریمه ای را اعمال نکنند.

روشی که شما همیشه باید بمنظور تعیین بهترین آرایش نظامی برای یک نبرد ویژه بکار ببرید، شبیه سازی با ترکیب آرایش گوناگون نظامی می باشد و انتخاب ترکیبی که نبرد شما را با روحیه بیشتر از 50 پیروز شبیه سازی کند و همچنین، میزان خسارت وارد شده توسط دشمن را کاهش دهد. توجه داشته باشید که نتیجه نبرد دقیقا با نتیجه شبیه ساز مطابقت ندارد زیرا شما هرگز از تحقیقات و ترکیب آرایش حریف خود مطلع نیستید و نمی دانید که او عضویت پرمیوم را دارد یا خیر.

برای اطلاعات بیشتر درباره آرایش نظامی اینجا کلیک کنید.

آرایش نظامی جناحهای قدرتمند  

توسط دومین سطح تاکتیک باز می شود.
خط جلو - 20% خط جلو ارتش در هر جناح، 50% در مرکز و 10% در گروه ذخیره.
خط سوم - کمانداران - 25% کمانداران در هر جناح و 50% در مرکز.

آرایش نظامی جناحهای قدرتمند بهمراه کمانداران جناحی  

توسط پنجمین سطح تاکتیک باز می شود.
خط جلو - 20% خط جلو ارتش در هر جناح، 50% در مرکز و 10% در گروه ذخیره.
خط سوم - کمانداران - 40% کمانداران در هر جناح و 20% در مرکز.

آرایش نظامی متوازن  

تمام بازیکنان می توانند از پیش فرض آرایش نظامی بدون سطح تاکتیک بطور انحصاری استفاده کنند.
خط جلو - 15% خط جلو ارتش در هر جناح، 60% در مرکز و 10% در گروه ذخیره.
خط سوم - کمانداران- 20% کمانداران در هر جناح و 60% در مرکز.

آرایش نظامی مرکزی قدرتمند  

توسط اولین سطح تاکتیک باز می شود.
خط جلو - 10% خط جلو ارتش در هر جناح، 70% در مرکز و 10% در گروه ذخیره.
خط سوم - کمانداران - 10% کمانداران در هر جناح و 80% در مرکز.

آرایش نظامی مرکزی قدرتمند بهمراه کمانداران جناحی  

توسط سومین سطح تاکتیک باز می شود.
خط جلو - 10% خط جلو ارتش در هر جناح، 70% در مرکز و 10% در گروه ذخیره.
خط سوم - کمانداران - 40% کمانداران در هر جناح و 20% در مرکز.

آرایش نظامی مرکزی قدرتمند بهمراه کمانداران متوازن  

توسط چهارمین سطح تاکتیک باز می شود.
خط جلو - 10% خط جلو ارتش در هر جناح، 70% در مرکز و 10% در گروه ذخیره.
خط سوم - کمانداران - 30% کمانداران در هر جناح و 40% در مرکز.

آرشیو اخبار  

دومین باریکه در منوی اخبار که تمام اخباری که از آغاز این قلمرو تا به حال منتشر شده است را جمع آوری و مرتب و منظم می کنند.

آمارهای اقتصادی  

گزارشهای اقتصادی تمام افسران و رهبران متحدین در باریکه اعضا منوی اتحاد دیده می شود.

آموزش  

مراحل بین استخدام و تجهیز وقتی روستاییان معمولی سربازان شجاعی می شوند. واحد نخبه به زمان بیشتری برای آموزش نیاز دارد. زمان آموزش امپراطوری با فعال کردن پرمیوم 20% کاهش می یابد. گروههای آموزشی در یک آیکن در سمت راست نقشه روستا نشان داده شده است.

آموزش فوری  

تکمیل زودتر آموزش واحدها. گزینه ای که با پرداخت الماس فعال می شود. فقط اولین گروه آموزشی از صف در یک ایالت و یک پادگان می تواند فورا آموزش داده شود. هر گروه آموزشی که کمتر از 6 ساعت از پایان آموزش آن باقی مانده باشد با پرداخت 170 الماس فورا آموزش می بیند. آموزش فوری یک گروه آموزشی بدین معنی است که زمان باقیمانده دیگر گروههای آموزشی صف شده دوباره محاسبه می شوند. آموزش فوری زمانیکه امپراطوری تحت حمله دشمن است موجود نمی باشد.

* استثناء زیر وجود دارد: زمانیکه اختلاف شدیدی بین معادل طلای ارتش مهاجم و معادل طلای ارزش خالص امتیاز مدافع وجود دارد گزینه فوری باز می شود.

آهن  

توسط جمعیت استخدام شده در معادن آهن تولیدمی شود. آهن غالبا در مقادیر بزرگ مورد نیاز واقع می شود، برای استخدام ارتش و تحقیقات نظامی.
معادل طلا: 1 آهن = 1 طلا.

آواتار  

تصویری که یک بازیکن در بازی استفاده می کند و توسط دیگران براحتی قابل تشخیص می باشد که در پروفایل قرار دارد. آواتارهای نامربوط می تواند توسط دیگر بازیکنان گزارش داده شود( حداقل 3 بازیکن) و توسط مدیر اجرایی توقیف می شود. یک کاربر توقیف شده برای آواتار نامربوط، اولین بار به مدت 24 ساعت، نمی تواند آواتار جدید بار گذاری کند، اگر برای دومین بار توقیف شود - به مدت 168 ساعت و برای سومین بار تمام سال نمی تواند آواتار جدیدی بارگذاری کند. آواتارهای نامربوط می توانند شامل موارد زیر باشند: تصاویر تحریک کننده، برهنه، نژادپرستی، فاشیسم، صلیب شکسته و یا تصاویری که احساسات دیگران را جریحه دار کند.

آکادمی علوم  

نمادی از دانش و روشنفکری همراه با مرکز تحقیقات. آکادمی علوم منحصرا در پایتخت موجود است و اولین سطح آن بعد از سطح 20 مرکز تحقیقات ساخته می شود. آکادمی علوم، به ازای هر سطح ارتقا، زمان تحقیقات را نسبت به میزان پایه نصف می کند و در نتیجه هر سطح از آکادمی علوم، تاثیر 4 سطح از مرکز تحقیقات را برای زمان تحقیقات دارد. تمام تحقیقاتی که شما در ساختمان مرکز تحقیقات سفارش می دهید را می توانید در ساختمان آکادمی علوم سفارش دهید، اما دو برابر گرانتر بوده و زمان تحقیقات نصف می باشد و برای منابع استفاده شده، نصف ارزش خالص امتیازات را می دهد. سطح آکادمی علوم افسر دانش تاثیری روی تحقیقات اتحاد ندارد.

آکادمی علوم نظامی  

نمادی از دانش و روشنفکری همراه با مرکز تحقیقات نظامی. آکادمی علوم نظامی منحصرا در پایتخت موجود است و اولین سطح آن بعد از سطح 20 مرکز تحقیقات نظامی ساخته می شود. آکادمی علوم نظامی، به ازای هر سطح ارتقا، زمان تحقیقات را نسبت به میزان پایه نصف می کند و در نتیجه هر سطح از آکادمی علوم نظامی، تاثیر 4 سطح از مرکز تحقیقات نظامی را برای زمان تحقیقات دارد. تحقیقات نظامی در ساختمان مرکز تحقیقات نظامی موجودند و همچنین در ساختمان آکادمی علوم نظامی ارائه می شوند اما دو برابر گرانتر بوده و زمان تحقیقات نصف می باشد و برای منابع استفاده شده، نصف ارزش خالص امتیازات را می دهد. سطح آکادمی علوم نظامی افسر دانش روی تحقیقات اتحاد تاثیری ندارد.

آیتم ها  

افزاینده با تاثیر مثبت بر ویژگیهای مختلف بازی. بعضی از آیتمها زمان انقضاء دارند.
در اینجا نحوه دریافت آیتمها وجود دارد:

- پیروزی در حمله یا دفاع در برابر بازیکن دیگری یا اردوگاه بربر و در یک حمله موفق به شهر مستقل
- از مسابقات
- از پرمیوم اتحاد
- از پیشنهادات ویژه الماس در بازی
- به عنوان هدیه در موارد خاص
- با تکمیل دستورات فرماندهی
- از شرکت در فصل قبلی همان قلمرو
- با رتبه بندی در میان 100 نفر برتر در طی رویداد سراسری
- به عنوان یک پاداش برای پیشرفت دوستی که از شما برای پیوستن به بازی دعوت کرده است

آیتمهایی را می توانید از فروشگاه امپراطوری خریداری کنید که در سمت راست نقشه روستا پیدا خواهید کرد. همه آیتمهای شما در بخش آیتمهای موجود در فهرست موجودی ذخیره می شوند. گزینه ای به نام انبار آیتم وجود دارد. انباشته کردن بسیاری از آیتمهای کوچک از همان نوع به شما امکان می دهد تعداد کمتری از همان نوع را با تأثیر بیشتری داشته باشید. برای در دسترس بودن منو، باید حداقل تعداد آیتم را داشته باشید. آیتمهای منقضی نشده ای که استفاده نکرده اید به طور خودکار به فصل بعدی قلمرو منتقل می شوند.