خانه ها  

ساختمانهای غیر نظامی که روستاییان در آن زندگی می کنند. سطوح آنها حد مجاز جمعیت یک ایالت راافزایش می دهد.

خانواده امپراطوری  

چهره های اصلی کاخ خانواده امپراطوری را تشکیل می دهند که شامل زوج امپراطوری می باشند (امپراطور و ملکه)، فرزندان آنها به همراه نوه هایشان - تا نسل سوم.

برای اطلاعات بیشتر درباره خانواده امپراطوری اینجا کلیک کنید.

خراج تبعه  

مالیات به شکل طلا از تمام جمعیت تبعه ها بدست می آید. طلا بدست آمده از تبعه ها بطور خودکار در خزانه انباشته نمی شود اما بطور دستی برداشت می شود.

خزانه اتحاد  

جایی که بودجه ها در تمام چهار منبع جمع آوری میشود که می تواند بوسیله مالیات اعضا جمع آوری شده باشد و یا از طریق اهدایی های داوطلبانه اعضا.( این اهدایی ها می تواند شامل منابع یا طلا یا الماس باشد)

خسارت  

نقاط ضربه پذیری واحدها کاهش می یابد بدلیل حمله واحد دشمن که بر آنها اعمال می شود.

خصومت  

این رابطه اجازه اعلام جنگ را بدون هیچگونه پیامدی برای افتخار را می دهد. خصومت دقیقا بعد از اعلامش فعال است.

خط حمله  

اولین خط سربازان پیاده نظام و/ یا قلعه کوبها در یک محاصره قلعه که بمنظور ایجاد خسارات و نابود کردن آنها به دیوارها نزدیک می شوند. آن تنها سرباز تهاجمی است که ضربه پذیری شان با افزایش سطحهای خندق دفاعی کاهش می یابد. سرباز صفر (گروه صف ) روحیه اولین خط را اتخاذ می کنند، بنابراین اگر اولین خط واحدها بدلیل کم بودن روحیه فرار کنند، سرباز صفر (گروه صف ) ایجاد خسارات و نابود کردن را متوقف می کنند و فرار می کنند و محاصره قلعه با یک حمله نا موفق پایان می پذیرد.

خط نبرد  

استقرار ارتش در میدان نبرد در خطوط بند بند شده است. سربازان نبرد میدانی در چهار خط مستقر هستند. سربازان محاصره قلعه سه خط را اشغال می کنند.

خفت آور  

امپراطور با لغو صلح سلطنتی صفت ویژه ای کسب می کند که کاهش 5 امتیاز روحیه در هر نبرد را در بر دارد. وقتیکه امپراطور جدید به تاج و تخت رسید این صفت را نخواهد داشت.

خندق  

ساختمان نظامی.
نوع: محلی، توسعه، ساختار دفاعی
پیش نیازها: متمرکزسازی 1؛ معماری نظامی 3؛ قلعه 4
حداکثر سطح: 10

اضافه شده به قلعه. در طول حمله به قلعه، هر سطح از خندق، نقاط ضربه پذیری همه واحدها در خط حمله دشمن را 2% کاهش می دهد.

خودآموز  

راهنمای رسمی "افراد بزرگ" در مراحل اولیه برای هر بازیکن. این راهنما به فرمانروا کمک می کند که بتواند در مسیر بازی جهت گیری کند و همچنین بازیکن را با دریافت جوایز وسوسه می کند. این خودآموز برای همیشه موجود نیست و مرحله استقرار در قلعه سربازان شما آخرین مرحله راهنمایی او می باشد. بعد از پایان این مرحله، آیکن خودآموز ناپدید می شود و بازیکن خودش به تنهایی بازی را ادامه می دهد. با خواندن روش بازی (در سمت چپ پایین صفحه)، هر بازیکن مهارتهای لازم را برای بازی کردن کسب می کند.