عضو معمولی  

یک عضو متحد بدون حقوق خاص در اتحاد و بدون پاداش خاص.

عضویت پرمیوم  

بسته پرمیوم برای بازیکنانی که عضویت پرمیوم ندارند پاداشهای بسیاری فراهم می کند، مانند:

- %10 پاداش رشد جمعیت؛
- %10 پاداش تولیدات؛
- %10 پاداش قدرت حمله ارتش؛
- 10 امتیاز رضايتمندی روزانه در تمام ایالات و مستعمرات؛
- %10 پاداش نقاط ضربه پذیری دشمن؛
- ظرفیت دو برابر برای ایستگاه کاروان؛
- %20 زمان آموزش واحدها را کمتر می کند.

برای اطلاعات بیشتر درباره طرح پرمیوم اینجا کلیک کنید یا در منو پرمیوم در بازی ببینید.

عقب نشینی  

فرمانی که می تواند در ایستگاه نظامی به سربازان صادر شود. در صورت یک حمله به ایستگاه نظامی، نیروهای تحت فرمان عقب نشینی با دشمن درگیر نمی شوند.

عکس صفحه  

با آیکن دوربین کوچکی در گوشه سمت راست بالای نقشه می توانید از نقشه سراسری عکس بگیرید. تصویر بطور خودکار بر روی کامپیوترتان ذخیره می شود.