صف  

یک گزینه که جاهای اضافی برای سرمایه گذاری منبع ایجاد می کند. صفهایی برای ساختمانها تحقیقات و ارتش وجود دارند.

صف ارتش  

اضافه کردن گروههای آموزشی در یک صف در صورتیکه جاهای خالی پادگانها تمام شده است اما هنوز گروهی از واحدها که توسط سطح مهارتهای نظامی اجازه آموزش دارند آزاد هستند. گروههای آموزشی یکی پس از دیگری آموزش داده خواهند شد و زمانهای استخدام آنها جمع خواهد شد. اولین گروه آموزشی یک صف میتواند در یک ایالت و یک پادگان توسط الماس آموزش فوری می بینند. هر گروه که کمتر از 6 ساعت از آموزش آن باقی مانده است 170 الماس نیاز دارد. آموزش فوری یک گروه آموزشی بدین معنی است که زمان باقیمانده برای گروههای صف شده دیگر مجددا محاسبه شود.

توجه! صف ارتش زمانیکه امپراطوری تحت حمله است موجود نیست.

* به استثنای مورد زیر: وقتی اختلاف شدیدی بین معادل طلای ارتش مهاجم و معادل طلای ارزش خالص امتیازات مدافع وجود دارد این گزینه در زمان حمله باز می شود.

صف تحقیقات  

بازیکنان می توانند تا 4 تحقیقات (4 اقتصادی و 4 نظامی) را در یک صف اضافه کنند، که یکی پس از دیگری بطور خود کار انجام خواهند شد. تمام تحقیقات صف شده به غیر از اولین تحقیق، که در حالت انتظار هستند - تایمرشان متوقف می شوند و به محض اینکه اولین تحقیق در صف شدند کاهش زمانشان آغاز می شود. یک تحقیق در حال انتظار می تواند به مکان اول صف تغییر مکان دهد، اما اجرای تحقیق جایگزین شده منتفی نمی شود بلکه فقط در اجرای آن وقفه ای بوجود می آید. تمام تحقیقات در حال اجرا می توانند لغو شوند، ولی فقط 50% منابع داده شده برگردانده خواهد شد. بیش از یک سطح از یک نوع تحقیق می تواند در یک صف سفارش داده شود، اما فقط آخرین سفارش می تواند لغو شود. هر تحقیق در کمتر از 3 ساعت باقیمانده از اتمام می تواند با پرداخت الماس فورا به اتمام برسد

*توجه! صف تحقیق و لغو یک تحقیق هر دو زمانیکه امپراطوری تحت حمله می باشد در دسترس نمی باشد. لغو یک تحقیق و یا حرکت دادن تحقیقات در صف گزینه هایی هستند که فقط برای اکانتهایی که بیش از 200 ارزش خالص امتیاز دارند در دسترس می باشند.

* به استثنای مورد زیر: وقتی اختلاف شدیدی بین معادل طلای ارتش مهاجم و معادل طلای ارزش خالص امتیازات مدافع وجود دارد این گزینه در زمان حمله باز می شود.

صف ساختمانها  

بازیکنان می توانند تا 4 عدد ساختمان (اقتصادی و نظامی که در صفوف جداگانه هستند) را در یک صف اضافه کنند، که یکی پس از دیگری بطور خود کار انجام خواهند شد. تمام ساختمانهای صف شده به غیر از اولین ساختمان، که در حالت انتظار هستند - تایمرشان متوقف می شوند و به محض اینکه اولین ساختمان در صف شدند کاهش زمانشان آغاز می شود. یک ساختمان در حال انتظار می تواند به مکان اول صف تغییر مکان دهد، اما اجرای ساختمان جایگزین شده منتفی نمی شود بلکه فقط در اجرای آن وقفه ای بوجود می آید. تمام ساختمانهای در حال اجرا می توانند کنسل شوند، ولی فقط 50% منابع داده شده برای ساخت و ساز برگردانده خواهد شد. بیش از یک سطح از یک نوع ساختمان می تواند در یک صف سفارش داده شود، اما فقط آخرین سفارش می تواند لغو شود. هر ساختمان در کمتر از 12 ساعت باقیمانده می تواند با پرداخت الماس فورا به اتمام برسد.

توجه! صف ساختمان و لغو کردن ساخت یک ساختمان هر دو زمانیکه امپراطوری تحت حمله می باشد در دسترس نمی باشد. لغو کردن ساخت یک ساختمان و یا حرکت دادن ساختمانها در صف گزینه هایی هستند که فقط برای اکانتهایی که بیش از 200 ارزش خالص امتیاز دارند در دسترس می باشند.

* به استثنای مورد زیر: وقتی اختلاف شدیدی بین معادل طلای ارتش مهاجم و معادل طلای ارزش خالص امتیازات مدافع وجود دارد این گزینه در زمان حمله باز می شود.

صنف سازندگان  

تحقیقاتی که زمان ساخت و ساز همه ساختمانها را به ازای هر سطح 1.2 بار کاهش می دهد (از زمان پایه). در رابطه با کوتاهسازی زمان ساخت و ساز، صنف سازندگان 1/4 معماری می باشد. اولین سطح صنف سازندگان سطح 20 معماری را نیاز دارد.