چرخ شانس  

تولید کننده جایزه در بازی. شما هر 12 ساعت یکبار جوایز مختلفی می بینید و می توانید به صورت رایگان جوایز جدیدی در یک زمان تولید کنید. تولید جایزه جدید برایتان 1700 الماس هزینه در بر دارد. پس از چرخ چرخش، قبل از اینکه جایزه آخرین چرخش را بگیرید نمی توانید جایزه جدیدی تولید کنید. برای هر چرخش یا چرخش دوباره 1 امتیاز چرخش می گیرید. با این حال در 1 روز نمی توانید بیش از 12 امتیاز جمع کنید. وقتی که به میزان مشخصی از امتیازات رسیدید می توانید جایزه صندوقچه را بگیرید یا امتیازات را برای یک جایزه بزرگتر روی هم جمع کنید. صندوقچه های باز نشده به فصل بعدی انتقال داده می شود. نوع الماسهایی که شما می توانید بدست بیاورید به نوع الماسهای استفاده شده برای چرخش دوباره چرخ بستگی دارد: اگر شما از الماسهای خریداری شده استفاده کرده اید، خریداری شده خواهید گرفت، اگر از الماسهای اندوخته شده استفاده کرده اید، جمع شده خواهید گرفت، اگر از الماسهای منقضی شده استفاده کرده اید، منقضی شده خواهید گرفت. اگر الماسهایی جایزه می گیرید که بدلیل چرخش چرخ بطور رایگان (اولین چرخش شما) است، آنها از نوع اندوخته شده خواهند بود. اگر شما از انواع مختلف الماس در دست دارید، جایزه الماس بوسیله نوع الماس با کمترین هزینه ای که شما دارید تعریف می شود، به عنوان مثال، اگر 20000 الماس وجود دارد، که 19999 تای آن خریداری شده و یکی از آنها از نوع منقضی شده است، زمان چرخش دوباره چرخ و برنده شدن الماس جایزه، الماس از نوع منقضی شده خواهد بود.

چند اکانته  

استفاده از بیش از یک اکانت در یک قلمرو بمنظور تعامل و کسب منفعت از راه غیر قانونی.
چند اکانته بودن کاملا قدغن می باشد و متخلفین بطور موقت یا دایم تحریم شده و حقوق و اختیار بر روی اکانت خود را از دست می دهند.

در صورت سوء ظن به چند اکانته بودن یک بازیکن از طریق آدرس ایمیل زیر گزارش دهید:
support@imperialsupport.org گزارشگر همیشه مورد تحقیق قرار می گیرد.

توجه! نام کاربری مشابه یک فرض ثابت شده برای اتهام چند اکانته بودن یک بازیکن نمی باشد و قطعا یک اثبات منطقی بشمار نمی رود.

چندین  

نام عمومی یک بازیکن که چند اکانته است.

چوب  

توسط جمعیت استخدام شده در کارگاههای چوب بری تولید می شود. چوب برای استخدام ارتش و اکثر ساختمانها و تحقیقات مورد نیاز می باشد.
معادل طلا : 1 چوب = 1 طلا

چوب بر  

یکی از مهارتهای موجود برای فرمانداران بمحض ارتقا سطح. تولید چوب را افزایش می دهد. سطح 1: 2٪ تولید؛ سطح 2: 4٪ تولید؛ سطح 3: 6٪ تولید؛ سطح 4: 8٪ تولید؛ سطح 5: 12٪ تولید

چوب بری  

ساختمان اقتصادی.
نوع: محلی، تولید
تحقیقات پیش نیاز: معماری 1
حداکثر سطح: 35

تولید منبع چوب را مجاز می کند. هر سطح ظرفیت نیروی کار در این ساختمان را افزایش می دهد.