چرخ شانس  

تولید کننده پاداش در بازی. هر 12 ساعت یک چرخ با پاداش های مختلف و 1 چرخش در دسترس می بینید. برای هر چرخش 1 امتیاز چرخش دریافت می کنید. هنگامی که به مقدار مشخصی از امتیازها می رسید، می توانید پاداش را در صندوقچه بدست آورید یا جمع آوری امتیاز را برای پاداش بزرگتر ادامه دهید. صندوقچه باز نشده به فصل آینده انتقال می یابند. اگر با چرخاندن چرخ پاداش الماس بدست آورید، مدت 168 ساعت الماس منقضی شده دریافت خواهید کرد.

چند اکانته  

استفاده از بیش از یک اکانت در یک قلمرو بمنظور تعامل و کسب منفعت از راه غیر قانونی.
چند اکانته بودن کاملا قدغن می باشد و متخلفین بطور موقت یا دایم تحریم شده و حقوق و اختیار بر روی اکانت خود را از دست می دهند.

در صورت سوء ظن به چند اکانته بودن یک بازیکن از طریق آدرس ایمیل زیر گزارش دهید:
support@imperialsupport.org گزارشگر همیشه مورد تحقیق قرار می گیرد.

توجه! نام کاربری مشابه یک فرض ثابت شده برای اتهام چند اکانته بودن یک بازیکن نمی باشد و قطعا یک اثبات منطقی بشمار نمی رود.

چندین  

نام عمومی یک بازیکن که چند اکانته است.

چوب  

توسط جمعیت استخدام شده در کارگاههای چوب بری تولید می شود. چوب برای استخدام ارتش و اکثر ساختمانها و تحقیقات مورد نیاز می باشد.
معادل طلا : 1 چوب = 1 طلا

چوب بر  

یکی از مهارتهای موجود برای فرمانداران بمحض ارتقا سطح. تولید چوب را افزایش می دهد. سطح 1: 2٪ تولید؛ سطح 2: 4٪ تولید؛ سطح 3: 6٪ تولید؛ سطح 4: 8٪ تولید؛ سطح 5: 12٪ تولید

چوب بری  

ساختمان اقتصادی.
نوع: محلی، تولید
تحقیقات پیش نیاز: معماری 1
حداکثر سطح: 35

تولید منبع چوب را مجاز می کند. هر سطح ظرفیت نیروی کار در این ساختمان را افزایش می دهد.