Tajni agent  

Vještina koja je dostupna guverneru prilikom napredovanja. Daje dodatne nivoe Kontrašpijunaže. Nivo 1: +1 nivo; Nivo 2: +2 nivoa; Nivo 3: +3 nivoa; Nivo 4: +4 nivoa; Nivo 5: +5 nivoa.

Taktičar za borbu na polju  

Jedna od vještina dostupna Generalu prilikom napredovanja. Povećava Životne bodove Vojske na polju. Nivo 1: +1% životnih bodova; Nivo 2: +2% životnih bodova; Nivo 3: +4% životnih bodova; Novo 4: +6% životnih bodova; Nivo 5: +10% životnih bodova.

Taktika  

Istraživanje koje omogućava korištenje formacija. Svaki nivo otvara jednu dodatnu formaciju.

Talenti  

Osobine velikana koje se prenose s roditelja. Svaki velikan nasljeđuje jednu osobinu od oca i jednu od majke, odabrane nasumično. Velikan posjeduje dva urođena talenta od rođenja do smrti i ona ne mogu biti promijenjena. Nasljednik prijestolja ima 2 talenta plus posebnu osobinu nasljednik. Vladar ima i dodatni posebni talent - vladar i može dobiti dodatnu osobinu nečastan kod kršenja dinastijskog mira sa drugim igračem.

Za više informacija o talentima kliknite ovdje.

Tamna utvrda  

Globalan događaj u svjetovima Imperije Online. Više informacija o globalnim događajima možete pročitati ovdje.

Tamnica  

U svakoj bici na polju, opsadi utvrde i porobljavanju postoji šansa da general poraženog igrača bude zarobljen od strane protivnika. Šansa za zarobljavanje određuje se prema veličini bitke i količini generalskog iskustva koje su stekli sudionici u bici. Što je veći zbir vrijednosti iskustva, to je veća šansa za zarobljavanje.

Nakon uhvaćenja generala od strane neprijatelja, general pada u zatočeništvo na određeno vrijeme koje ovisi o njegovoj rijetkosti. Uhvaćeni general postaje neaktivan i njegov vlasnik ga ne može koristiti - na portretu generala prikazuju se rešetke i pozicija guvernera/generala koju je zauzimao, postaje slobodna. Ako je vladar zarobljen, njegovi guvernerski bonusi se poništavaju, ali njegovo mjesto ostaje zauzeto. Sve neprijateljske generale koje ste zarobili, možete vidjeti u novoj kartici "Tamnica" u palači.

Zarobljeni general može biti oslobođen plaćanjem otkupnine u dijamantima - iznos ovisi o njegovoj rijetkosti. Otmičar dobiva 30% otkupnine. Nakon plaćanja otkupnine general se odmah vraća prvobitnom vlasniku. General koji nije otkupljen prije isteka roka, automatski umire. General ne prestaje stariti dok je u zatočeništvu.

Ovisno o ishodu bitke primjenuju se dnevne modifikatore zadovoljstva: -5 bodova zadovoljstva za svakog izgubljenog generala i +5 bodova zadovoljstva za svakog zarobljenog neprijateljskog generala. Ovaj modifikator se primjenjuje u svim posjedima.

Tehnološko stablo  

Pomoćni alat koji pokazuje sve zahtjeve za nivoe građevina, istraživanja i vojne vojne jedinice. Nalazi se u donjem izborniku, ispod mape sela.

Teren  

Bilo koje područje na Globalnoj mapi kojem se osniva administrativna jedinice ili osvaja već postojeći objekt ako se već nalazi tamo. Teren može biti neutralan ili može nuditi razne modifikatore pozitivnih i negativnih bonusa.

Za više informacija o tipovima Terenima i njihovim efektima kliknite ovdje.

Teren kolonije  

Priroda mjesta na Globalnoj mapi gdje se osniva kolonija. Tereni kolonije su mjesta na mapi samodifikatorom koji ovisi o tipu terena koji daje globalni bonus i tereni sa posebnim resursom.

Teren provincije  

Tereni na kojima su pripojene provincije - dijele se u 6 tipova prema geografskim obilježjima. Svaki tip daje razne modifikatore na proizvodnju resursa, napad, obranu jedinmica, parametre napada itd.

Za više informacija o karakteristikama terena kliknite ovdje.

Teren sa posebnim bonusom  

Bonus tereni za kolonije ili trgovačke postaje, raspoređeni nasumično po Globalnoj mapi. Daju razne bonuse sa globalnim efektom na cijelo carstvo. Napadi na kolonije ili trgovačke postaje osnovane na posebnim resursima nemaju ograničenja s obzirom na raspon bodova, te nema kazne za napadača u obliku gubljenja časti, morala ili snage napada.

Za više informacija o posebnim resursima i bonusima kliknite ovdje.

Teška jedinica  

Srednja klasa jedinica. Najlakše brani i napada teške klase utvrdа - 4, 5, 6.
Teške jedinice su: teški strijelci, teški kopljanici, teški mačevaoci, teška konjica, katapulti i baliste.

Teška konjica  

Vojna jedinica.
Građevina: Vojarna konjice
Potrebna istraživanja: Bliska borba 10, Ratni konji 10, Oklop 10, Vojna obuka 8, Centralizacija 6

• Tip: bliskoborbena, konjica
• Prioritet raspoređivanja: bok (prednja linija)

+ Juriš: ova jedinica ima pojačan učinak u prvoj rundi borbe - napad x 1.5
+ Bliska borba: napad x 4 protiv strijelaca
+ Konjička borba: napad x 2 protiv mačevaoca
+ Pokretljivost: ova jedinica ima pojačan učinak kada se bori na boku - napad x 1.2, životni bodovi x 1.2

- Ranjivi protiv kopljanika: protiv ove jedinice napad kopljanika i mačevaoca je povećan
- Kratak domet: napad x 0.17 protiv kopljanika
- Jahač: ova jedinica ne može napadati tijekom juriša na utvrdu
- Mana pretjerane bliskosti: ova jedinica trpi kaznu prilikom napada na utvrdu - napad x 0.5, životni bodovi x 0.5

Za više informacija o ovoj jedinici, kliknite ovdje.

Teški kopljanik  

Vojna jedinica.
Građevina: Vojarna pješadije
Potrebna istraživanja: Bliska borba 1, Vojno umijeće 2, Centralizacija 6, Vojna obuka 8

• Tip: bliskoborbena, pješadijska, kopljanik
• Prioritet raspoređivanja: bok (prednja linija)

+ Koplje: napad x 2 protiv konjice
+ Zid koplja: ova jedinica je imuna na jurišni bonus napada konjice

- Ranjivi protiv strijelaca: protiv ove jedinice napad svih strijelaca je povećan
- Nedostatak prilikom borbe prsa u prsa: napad x 0.5 protiv mačevaoca
- Laka trupa: kada se bori u centru, ova jedinica trpi kazne - napad x 0.9, životni bodovi x 0.9

Za više informacija o ovoj jedinici, kliknite ovdje.

Teški mačevaoc  

Vojna jedinica:
Građevina: Vojarna pješadije
Preduslovi: Bliska borba 10, Oklop 10, Centralizacija 6

• Tip: bliskoborbena, pješadijska, mačevalac
• Prioritet raspoređivanja: centar (prednja linija)

+ Jurišna trupa: ova jedinica je prioritetna u sastavu prednje linije tijekom juriša na utvrdu
+ Bliska borba: napad x 2 protiv strijelaca
+ Zid štitova: ova jedinica ima pojačan učinak kada se brani - životni bodovi x 1.2

- Ranjivi protiv konjice: protiv ove jedinice sve vrste konjice imaju napad x 2
- Teška trupa: kada se bori na boku, ova jedinica trpi kazne: napad x 0.9, životni bodovi x 0.9

Za više informacija o ovoj jedinici, kliknite ovdje.

Teški strijelac  

Vojna jedinica.
Građevina: Streljana
Potrebna istraživanja: Streličarstvo 10, Centralizacija 6

• Tip: dalekometna, pješadijska, strijelac
• Prioritet raspoređivanja: linija strijelaca

+ Dalekometna: ova jedinica ima dva dodatna napada u bici na polju ili prilikom juriša na utvrdu prije početka bliske borbe
+ Povoljan položaj: kada je u garnizonu, pojačan mu je učinak tijekom juriša na utvrdu - napad x 4
+ Suzbijanje napada: tijekom juriša na utvrdu, ova jedinica može napadati trupe u garnizonu branitelja s napadom x 0.2
+ Kiša strijela: napad x 3 protiv kopljanika

- Ranjivi protiv mačevalaca: protiv ove jedinice napad svih mačevaoca je povećan
- Ranjivi protiv konjice: protiv ove jedinice napad konjice je povećan
- Mana prilikom borbe prsa u prsa: napad x 0.33 protiv mačevaoca
- Protupješadijska: napad x 0.25 protiv opsadnih sprava
- Slab moral: napad x 0.33, kada je napadnuta od jedinice za blisku borbu
- Tobolac: 18 strijela; kad je streljivo potrošeno, jedinica ostaje na mjestu dok se ne uključe jedinice za blisku borbu

Za više informacija o ovoj jedinici, kliknite ovdje.

Tolerancija tržišta  

Dodatak tržišta. Omogućava igraču postavljanje razlike između cijene ponude (pomoću izbornika Tržište >> Postavke tržišta) koju želi kupiti i trenutne cijene na tržištu, bez da iskače bilo kakva obavijest o promjeni cijene. Razlika može biti 1 % do 50%, a čak se može postaviti da se kupuje ponuda neovisno o cijeni. Što je veća tolerancija, veće su i šanse za kupnju skuplje ponude.

Primjer: Ako je trenutna najmanja cijena za željezo 2 i Vaša tolerancija je postavljena na 10%, tada ćete kupovati željezo sve do cijene 2.2, bez upozorenja sustava o promjeni cijene. Ako postavite toleranciju na 1%, tada će Vas sustav obavijestiti ako cijena poraste iznad 2.02.

Toranj znanja  

Globalan događaj u svjetovima Imperije Online. Više informacija o globalnim događajima možete pročitati ovdje.

Tornjevi  

Vojna građevina.
Tip: Lokalna, dodatak, obrambena konstrukcija
Preduvjeti: Pogledajte ispod
Maksimalni nivo: 24

Dodatak utvrdi. Tijekom napada na utvrdu, svaki toranj napada neprijateljske jedinice. Snaga napada svakog tornja je 3000 i nema vlastite životne bodove. Napad tornja se dijeli proporcionalno među svim metama.

Кada je utvrda uništena, tornjevi su također uništeni. Popravkom utvrde se automatski popravljaju i tornjevi.

Prioritet pucanja:
- Jurišna linija (Ako je šteta nanesena od strane branitelja dovoljna da uništi neprijateljsku jurišnu liniju, drugi dio štete se prebacuje na ovnove i pješadiju u prednjoj liniji.)
- Linija artiljerije
- Linija strijelaca
- Konjica u prednjoj liniji

Svaka utvrda može imati maksimalni broj tornjeva u ovisnosti o njezinom nivou:

Utvrda nivo 3 - 1 toranj
Utvrda nivo 4 - 2 tornja
Utvrda nivo 5 - 4 tornja
Utvrda nivo 6 - 6 tornjeva
Utvrda nivo 7 - 12 tornjeva
Utvrda nivo 8 - 18 tornjeva
Utvrda nivo 9 - 24 tornja

Nakon nadogradnje utvrde nestaju svi izgrađeni nivoi tornjeva.

Za više informacija o tornjevima, kliknite ovdje.

Transakcijska poruka  

Poruka koja obavještava o uspjehu transakcije, kao što je: uspješna prodaja ponude ili istek ponude, te o prijenosu zlata savezniku ili uspješno primljenom zlatu od saveznika. Transakcijske poruke dolaze u sivoj omotnici i spremaju se u izborniku Poruke > Sustav > Transakcije.

Transport  

Premještanje resursa iz jedne administrativne jedinice u drugu. Transport se može kretati između provincija koje se nalaze u Ekskluzivnoj zoni ili pripojenih provincija te drugih posjeda na Globalnoj mapi koji su vlasništvu igrača.

Transportiraj i izgradi  

Opcija koja omogućava automatski transport resursa potrebnih za gradnju građevine u pripojenoj provinciji/koloniji/trgovačkoj ili vojnoj postaji i pokretanje gradnje samo jednim klikom. Za tu opciju moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: potrebni resursi su dostupni u prijestolnici i kapacitet transportnih stanica prijestolnice je dovoljno velik da ih preveze odjednom ili je kapacitet transportnih stanica na maksimumu. Opcija nije dostupna dok je carstvo pod napadom.*

*Iznimka: Iznimka je u slučaju kada kada postoji drastična razlika u zlatnom ekvivalentu napadačke vojske i zlatnom ekvivalentu ekonomskih bodova branitelja. U tom slučaju opcija je moguća

Transportiraj i unajmi  

Opcija koja automatski transportira resurse potrebne za treniranje vojske iz prijestolnice u pripojenu provinciju i započinje treniranje odmah, sa samo jednim klikom, ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti: potrebni resursi su dostupni u prijestolnici i kapacitet transportnih stanica prijestolnice je dovoljan da ih prenese odjednom ili je na maksimalnom nivou. Opcija nije dostupna ako je carstvo pod napadom*.

*Iznimka: Opcija je dostupna pod napadom, ako je razlika između zlatnog ekvivalenta napadačke vojske i zlatnog ekvivalenta ekonomskih bodova branitelja prevelika.

Transportirajte i unaprijedite  

Opcija koja automatski transportira resurse potrebne za unapređenje jedinica iz prijestolnice u pripojenu provinciju i započinje treniranje odmah, sa samo jednim klikom, ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti: potrebni resursi su dostupni u prijestolnici i kapacitet transportnih stanica prijestolnice je dovoljan da ih prenese odjednom ili je na maksimalnom nivou. Opcija nije dostupna ako je carstvo pod napadom.*

*Iznimka: Opcija je dostupna pod napadom, ako je razlika između zlatnog ekvivalenta napadačke vojske i zlatnog ekvivalenta ekonomskih bodova branitelja prevelika.

Transportna jedinica  

Pogledaj Opskrbna kola.

Transportna misija  

Premještanje resursa između pripojene provincije putem transportnih stanica ili iz carstva prema koloniji putem opskrbnih kola.

Transportna stanica  

Građevina u kojoj se obavlja carski transport. Svaki nivo povećava količinu resursa koje možete transportirati. Kada dostignete maksimalni nivo, možete premjestiti sve resurse odjednom. U slučaju da je na Vas poslan zaključavajući napad, primjenjuje se ograničenje prebacivanja resursa. U transportnoj stanici se iskrcava zlato poslano od saveznika i se vrši prijenos zlata prema savezniku. Kapacitet transportne stanice se udvostručuje aktivacijom premium članstva.

Trebuše  

Vojna jedinica.
Građevina: Radionica opsadnih sprava
Potrebna istraživanja: Vojna obuka 15, Poboljšanja opsadnih sprava 20, Centralizacija 11

• Tip: dalekometna, opsadna sprava, artiljerija
• Prioritet raspoređivanja: linija artiljerije

Vještine:

+ Razbijač zidova: Ova jedinica ima pojačan učinak kada napada utvrdu - napad x 1.5.
+ Dalekometna: Ova jedinica ima tri dodatna napada tijekom bitke na polju ili prilikom juriša na utvrdu prije početka bliske borbe.

• Netočna: napad x 0.15 protiv pješadije, konjice i opsadnih sprava.
• Zona poraza: prilikom bitke na polju i napada na utvrdu napad ove jedinice je proporcionalno raspoređen između svih neprijateljskih linija, bokova i centra (rezerva je imuna).
• Operativna posada: zahtijeva 75 broja nezaposlenog stanovništva za regrutaciju; zauzima 75 slobodnih mjesta u garnizonu.

Za više informacija o ovoj jedinici, kliknite ovdje.

Trener konjice  

Jedna od vještina dostupna Generalu prilikom napredovanja. Smanjuje vrijeme Treniranja za sve konjičke jedinice. Nivo 1: -5% Vrijeme treniranja; Nivo 2: -10% Vrijeme treniranja; Nivo 3: -15% Vrijeme treniranja; Nivo 4: -20% ; Nivo 5: -30% Vrijeme treniranja.

Trener pješadije  

Jedna od vještina dostupna Generalu prilikom napredovanja. Smanjuje vrijeme Treniranja za sve jedinice kopljanike i Mačevaoca. Nivo 1: -5% Vrijeme treniranja; Nivo 2: -10% Vrijeme treniranja; Nivo 3: -15% Vrijeme treniranja; Nivo 4: -20% ; Nivo 5: -30% Vrijeme treniranja.

Trener streličara  

Jedna od vještina dostupna Generalu prilikom napredovanja. Smanjuje vrijeme Treniranja za sve jedinice strijelaca. Nivo 1: -5% Vrijeme treniranja; Nivo 2: -10% Vrijeme treniranja; Nivo 3: -15% Vrijeme treniranja; Nivo 4: -20% ; Nivo 5: -30% Vrijeme treniranja.

Treniranje  

Proces između regrutacije i mobilizacije, kojim seljaci postaju hrabri ratnici. Više klase jedinica zahtijevaju duže vrijeme treninga. Vrijeme treniranje vojske se smanjuje aktivacijom premiuma. Trupe u treniranju su prikazane ikonom u desnom djelu sela.

Trenutna izgradnja  

Završava izgradnju trenutno i omogućava Vam korištenje građevine odmah. Opcija se plaća dijamantima i vrijedi za sve građevine kojima je preostalo manje od 6 sata/i do kraja. 1 sat košta 170 dijamanata. Opcija nije dostupna ako ste pod napadom*.

*Iznimka: Opcije je dostupna, u slučaju kada postoji drastična razlika između zlatnog ekvivalenta napadačke vojske i zlatnog ekvivalenta ekonomskih bodova branitelja.

Trenutna kolonizacija  

Opcija koja trenutno završava putovanje kolonizatora do željenog terena za koloniju. Opcija košta 510 dijamanata po satu. Opcija nije dostupna dok je carstvo pod napadom*.

* Iznimka: Opcija je dostupna pod napadom, ako je prevelika razlika između zlatnog ekvivalenta napadačke vojske i zlatnog ekvivalenta ekonomskih bodova branitelja.

Trenutni carski transport  

Opcija dostupna svim igračima, premium i običnima, koja završava transportne misije između provincija, kolonija, trgovačkih postaja i vojnih postaja bez čekanja da prođe utvrđeno vrijeme. Trenutni transport je dostupan samo u mirna vremena. Dok se za vrijeme napada vladar ne može koristiti njime.*

*Iznimka: Iznimka je u slučaju kada kada postoji drastična razlika u zlatnom ekvivalentu napadačke vojske i zlatnom ekvivalentu ekonomskih bodova branitelja. U tom slučaju opcija je moguća.

Trenutni dolazak  

Opcija dostupna svim igračima, Premium i običnima, koja omogućava trenutno završavanje kretanja vojske između pripojenih provincija bez potrebe za čekanjem. Trenutni dolazak je dostupan samo u miroljubiva vremena. Dok ste pod napadom, ne možete se koristiti.*

*Iznimka: Iznimka je u slučaju kada kada postoji drastična razlika u zlatnom ekvivalentu napadačke vojske i zlatnom ekvivalentu ekonomskih bodova branitelja. U tom slučaju opcija je moguća

Trenutni napad  

Trenutno izvođenje bitke između igrača i neovisnog grada u njegovoj ekskluzivnoj zoni. Opcija košta 1 dijamant za jednu bitku i podrazumijeva da vojska odmah dođe do mete, bori se i vrati se trenutno. Trenutni napad nije dostupan dok je carstvo pod napadom.*

*Iznimka: Ova opcija je dostupna kada postoji drastična razlika između zlatnog ekvivalenta napadačke vojske i zlatnog ekvivalenta ekonomskih bodova branitelja.

Trenutni transport iz kolonije  

Opcija koja iskrcava resurse na putu iz, prema i između kolonija. Opcija nije dostupna dok je carstvo pod napadom*.

*Iznimka: Opcija je dostupna pod napadom, ako je razlika između zlatnog ekvivalenta napadačke vojske i zlatnog ekvivalenta ekonomskih bodova branitelja prevelika.

Trenutni trening  

Trenutno završavanje treninga jedinica. Ako je broj jedinica na treningu i broj mobilizirane vojske manji od 5000, opcija je besplatna. U suprotnom bit će Vam potrebni dijamanti. Samo prva grupa jedinica u redu čekanja u jednoj provinciji i jednoj vojarni se može trenutno obučiti. Za svaku grupu kojoj je preostalo manje od 6 sata/i, potrebno je 170 dijamanata. Trenutni trening jedne grupe podrazumijeva preračunavanje preostalog vremena ostalih grupa u redu čekanja. Trenutni trening nije dostupan ako je carstvo pod neprijateljskim napadom*.

*Iznimka: Opcije je dostupna, u slučaju kada postoji drastična razlika između zlatnog ekvivalenta napadačke vojske i zlatnog ekvivalenta ekonomskih bodova branitelja.

Trenutno istraživanje  

Završavanje istraživanja ranije. Opcija se plaća dijamantima i vrijedi samo za istraživanja kojima je preostalo manje od 1.5 sata/i* do završetka. 1 sat istraživanja zahtijeva 510 dijamanata. Opcija nije dostupna dok je carstvo pod napadom**.

* To je osnovni limit. Što ste na višem stupnju razvoja, imate više ekonomskih bodova i više dijamanata potrošite na trenutno istraživanje, to će limit biti viši.

** Iznimka: Opcija je dostupna pod napadom, ako je prevelika razlika između zlatnog ekvivalenta napadačke vojske i zlatnog ekvivalenta ekonomskih bodova branitelja.

Trgovac resursima  

Vještina koja je dostupna guverneru prilikom napredovanja. Povećava kapacitet tržišta. Nivo 1: 10% veći kapacitet tržišta; Nivo 2: 20% veći kapacitet tržišta; Nivo 3: 30% veći kapacitet tržišta; Nivo 4: 40% veći kapacitet tržišta; Nivo 5: 60% veći kapacitet tržišta.

Trgovačka administracija  

Istraživanje koje povećava broj trgovačkih postaja na globalnoj mapi koje možete osnovati.
Svaki sljedeći nivo omogućava osnivanje još jedne trgovačke postaje.

Trgovačka logistika  

Istraživanje koje povećava udaljenost od carstva do lokacije gdje trgovačka postaja može biti osnovana. Prvi nivo trgovačke logistike povećava za 20 carskih milja udaljenost od prijestolnice. Svaki slijedeći nivo je za 8% efikasniji od prethodnog i povećava radijus za 5 carskih milja.

Trgovačka postaja  

Posjed na globalnoj mapi koji zauzima 1 točku (1x1 IM) i može biti osnovan jedino na terenu posebnog resursa izvan ekskluzivne zone. Može se nalaziti pored trgovačke postaje, kolonije, vojne postaje ili vazala. Ne može dijeliti granicu sa carstvom drugog igrača. Bonus od posebnog resursa utječe na cijelo carstvo. Izgradnja trgovačke rute dodaje dodatno zlato od trgovačkog potencijala.

Za više informacija o trgovačkoj postaji kliknite ovdje.

Trgovačka ruta  

Građevina koja se gradi u kolonijama i trgovačkim postajama. Njena je uloga ista kao i kod carskih cesta između pripojenih provincija,smanjuje vrijeme potrebno za transport prema prijestolnici za 5 % po nivou. Sa svakim slijedećim istraženim nivoom igraču će biti omogućeno da koristi daljih 10% trgovačkog potencijala posjeda.

Trgovci robljem  

Barbarsko pleme.
Trgovci robljem se nomadski narod koji progone i zarobljavaju nezaštićene seljake te ih pretvaraju u roblje ili ih prodaju još nemilosrdnijim trgovcima.
Njihova vojska je specijalizirana za brze i iznenadne napade te imaju male odrede pješadije i mnoštvo konjice.
Nagrada za uništavanje kampa Trgovaca robljem su resursi i oslobođena populacija.

Trgovina  

Istraživanje koje povećava trgovinski potencijal svih posjeda. Svaki nivo povećava trgovinski potencijal za 2%. Trgovina također smanjuje vrijeme istraživanja tržišnih odnosa, trgovačke logistike i trgovačke administracije.

Trgovinski balans  

Zbroj svih prijenosa zlata - izvršeni prijenosi i primljeno zlato. Kada nema niti poslano niti primljeno zlato, trgovinski balans je 0, svako slanje zlata smanjuje trgovinski balans, a svako primanje povećava balans.

Za više informacija o trgovinskom balansu, kliknite ovdje.

Trgovinski potencijal  

Sažetak mjera koje definiraju mogućnost da posjedi zarađuju dodatno zlato koje se slijeva direktno u riznicu. Za pripojene provincije potencijal se izračunava na bazi broja populacije dvije susjedne provincije tako da provincija sa manjim brojem populacije određuje trgovinski potencijal. Stoga što više seljaka ima veći je potencijal.Trgovinski potencijal ne može biti upotrebljiv bez izgradnje carskih cesta između provincija. Svaki nivo carskih cesta povećava iskoristivost potencijala za 10% (posjeda sa manje stanovnika). Kolonije slijede isti princip, samo što je potrebno izgraditi trgovačku rutu da bi se koristio potencijal.

Za trgovačke postaje potencijal ovisi o tipu posebnog resursa na kojem je postaja napravljena.

Za više informacija o trgovačkom potencijalu kliknite ovdje.

Tribuna  

Smješten u izborniku Poruke >> Tribuna, ovo je mjesto gdje svi članovi saveza, neovisno o poziciji, mogu ostaviti poruke, koje se prikazuju kronološki, najnovije na vrhu, najstarije na dnu. Nove poruke na tribunu se označavaju sivom kovertom u izborniku Poruke.

Trošak  

Sve što carstvo duguje ili troši - održavanje vojske, porez saveza, otplata zajma, gradnja, istraživanja, regrutacija, festivali, kolonije,ustanove, donacije saveza, popravak utvrda.

Trupe  

Divizija je samostalni dio trupa tijekom bitke te dio borbene linije. Bez obzira na vrstu sve borbene jedinice u diviziji bore se zajedno i smatraju se kao jedna meta za potrebe neprijateljskog napada.

Divizije se koriste samo tijekom bitke na polju te jedino za liniju strijelaca ili prednju liniju. Divizije borbenih linija su uvijek jedan centar i dva boka.

Na liniji strijelaca strijelci različite vrste su raspoređeni proporcionalno u trima divizijama. Uništavanjem divizije igrača linije strijelaca sa svojim bliskoborbenim jedinicama daje Vam mogućnost za bočni napad protiv preostalih divizija na prednjoj liniji.

U prednjoj liniji sve bliskoborbene jedinice su dodijeljene diviziji prema njihovom prioritetu raspoređivanja. Nakon bilo kakvih prethodnih napada od strane dalekometnih jedinica, divizija u prednjoj liniji ulazi u blisku borbu s odgovarajućom divizijom prednje linije neprijatelja: bok protiv boka, centar protiv centra. Uništavanje divizije igrača prednje linije jamči Vašim bliskoborbenim jedinicama šansu da napreduju i napadnu njegovu diviziju strijelaca iza.

Ukoliko su sve jedinice u diviziji prednje linije ubijene, one se automatski zamjenjuju rezervom. Rezerva postaje divizija prednje linije do kraja bitke na polju ili dok ne bude uništena.

Tržišni odnosi  

Istraživanje koje smanjuje troškove provizije na Tržnici. Svaki nivo smanjuje osnovnu proviziju koja je 40 % za 2% po nivou.

Tržište  

Građevina gdje se obavljaju sve razmjene resursa, prodaje i kupnje. Nivo tržišta određuje broj ponuda koje igrač može objaviti istovremeno i njihovu maksimalnu veličinu. Svaki nivo povećava broj ponuda za 1 i njihovu veličinu x2, u odnosu na prethodni nivo. Dok Carstvo nije pod neprijateljskim napadom, tržište je globalno - to znači da ako imate 10 provincija sa kapacitetom 1 milijun u svakoj, možete ukupno prodati 10 milijuna odjednom iz jedne provincije. Ako nema tržišta, vladar ne može kupovati niti prodavati resurse.

Turniri  

Natjecanja koja uključuje različite aspekte igre:

Ekonomski razvoj;
Vojni razvoj, napadi i savladanje protivnika;
Svi ostali važni aspekti igre;

Turniri uključuju dvije glavne kategorije:

• Solo turniri – ovi turniri zahtijevaju da vladari postižu veličanstvena osobna postignuća;
• Savezni turniri - u ovim turnirima važna je samo jedna stvar - timska igra;

Turniri imaju razine rijetkosti - neki turniri se dešavaju rјeđe ali traju duže i daju veće nagrade! Nagrade su podijeljene prema postignutim rezultatima i se dodjeljuju na kraju svakog turnira.

Nagrade mogu biti:

Dijamanti;
Resursi;
Različiti predmeti.

• Igrači iz svjetova brzine x4 natječu se na globalnim događajima podijeljenim u grupama po ekonomskim bodovima. Svi igrači iz tih svjetova natječu se jedni protiv drugih, a ne samo protiv igrača iz jednog svijeta.
• Igrači iz svjetova brzine x10 natječu se samo jedni protiv drugih. Igrači nisu podijeljeni u grupama po ekonomskim bodovima.
• Podjela po grupama se vrši na početku svakog turnira. Ako igrač osvoji više ili manje ekonomskih bodova utvrđenih za njegovu grupu, on neće biti premješten u drugu grupu za vrijeme trajanja turnira.

Tutorial  

Službeni savjetnik u Imperiji Online koji prati prve korake svakog igrača. Pomaže novim vladarima da se snađu u sučelju igre i glavnoj mehanici igre, te daje primamljive nagrade. Tutorial ne traje beskonačno, korak u kojem svoje jedinice stavljate u utvrdu je zadnji. Kad ga završite, ikona tutoriala nestaje i igrač nastavlja igrati samostalno. Čitanje službenog vodiča Kako igrati? (koji se nalazi u lijevom kutu stranice), će pomoći svakome da postane stručnjak u igri.