Rabování  

Získání nashromážděných surovin z provincií/kolonií nebo nezávislých měst], po úspěšném Obléháním pevnosti (po zničení pevnosti a po vítězné bitvě s posádkou). Hráči mohou rabovat suroviny nezávislých měst ve své exkluzivní zóně nebo mimo své hranice z anektovaných provincií/kolonií jiných aktivních hráčů nebo opuštěných říší. Rabování znamená přivlastnění všech surovin, do výše nosnosti armády útočníka, které jsou nad kapacitu Pokladnice pevnosti obránce.

Rada Starších  

Každý den v určitou hodinu v Říši probíhá Rada Starších, která má za úkol zvážit, zdá je obyvatelstvo šťastné pod vaším vedením a rozhodnout, zdá se má spustit nebo zastavit vzpoura nebo povstání.

Radnice  

Místo, kde se zadávají všechny budovy k výstavbě.

Restart světa  

Svět je restartován, když skončí jeho sezona. Sezona končí dnem, který je určen administrátorem Imperia Online.

Co se děje, když je svět restarován?

- Účty se přenášejí do nové sezony, ale s jiným rozmístěním na Globální mapě.
- Vývoj Říše začíná od 0.
- Diamanty a premium členství se také přenáší.
- Aliance automaticky začínají novou sezony ve stejné sestavě členů, ve které ukončily starou sezonu, bez toho, aby bylo potřeba zakládat je znovu nebo zvát všechny členy. Přenesená aliance zahrnuje: stejné jméno, stejné členy na stejných pozicích (s výjimkou aliančních velitelů), ale s vynulovanými statuty loajality, bez panství, bez armády, prázdnou pokladnici, vynulovanými výzkumy a čistými diplomatickými vztahy; neaktivní členové aliance (ti, kteří se ještě stále nepřihlásili do svých účtů) můžou být vyloučeni lídrem, ve chvíli, kdy dosáhne minimálně 1000 čistých bodů.

Rezerva  

Slouží k zastupování v předních zónách v případě poražených jednotek na křídlech nebo ve středu. Pokud jsou dvě zóny zničeny ve stejnou dobu nepřátelskou armádou, náhodně je jedna z nich vyplněna rezervními jednotkami.

Rodokmen  

Schéma, které ukazuje rodinné vztahy mezi 4 pokoleními Císařské rodiny.

Rozpuštění  

Rozpuštěnívojáků. Vrátí 50 % z vložených surovin.
V období 8h, počítáno od chvíle, kdy bylo uskutečněno poslední rozpuštění, můžete rozpustit armádu, jejíž čistá hodnota nepřevyšuje 25% čisté hodnoty disponibilní armády. V případě, že jste rozpustil/a méně než toto procento, čistá hodnota každé další armády, kterou získáte v tomto období, bude připočtena k hodnotě disponibilní armády a bude brána v potaz do dosažení limitu rozpuštění.

Rozsah Čistých bodů  

Rozdíl mezi body dvou hráčů. Útoky proti Říši mimo rozsah x5 (5-krát menší nebo větší Říše měřeno čistými body) jsou zakázané. Útoky proti Říši mimo rozsah х2 způsobují snížení morálky, cti a síly útoku za každý 0,1 koeficientu rozdílu mimo dovolený rozsah. Síla útoku nebude snížena pro bitvy mimo rozsah x2, jestliže útočník má méně čistých bodů než obránce.

Pro více informací o útocích mimo rozsah, klikněte zde.

Rozsah jednotky  

Vzdálenost dostřelu střeleckých jednotek.

Rozsah vlivu  

Teritoriální projev Aliančnívlivu.

Ruční volba následníka  

Výběr následníka Císaře ručně hráčem.

Pro více informací o následnictví trůnu klikněte zde.

Rychlost  

Parametr určující rychlosti jednotek, pohybujících se po globální mapě. Všechny jednotky mají určenou rychlost, měřenou v císařských milích (IM) za hodinu. Rychlost armády na misi, určuje nejpomalejší jednotka. Doba trvání cesty se snižuje rozvojem úrovní kartografie.

Rychlostní koeficient  

Rychlost jednotek kromě v císařských mílích, může být vyjádřena rychlostním koeficientem, který se ukáže, když odešlete armádu na misi. Rychlostní koeficient 1 = 80 IM/h.