ساخت فوری  

آن ساخت و ساز را فورا به پایان می رساند و به شما این امکان را می دهد که بهره برداری از ساختمان را بلافاصله شروع کنید. این گزینه توسط الماس پرداخت می شود و فقط برای ساختمانهایی که کمتر از 6 ساعت از ساخت و سازشان باقی مانده است معتبر می باشد. یک ساعت ساخت وساز 170 الماس نیاز دارد. این گزینه زمانیکه امپراطوری تحت حمله می باشد در دسترس نیست.

* به استثنای مورد زیر: وقتی اختلاف شدیدی بین معادل طلای ارتش مهاجم و معادل طلای ارزش خالص امتیازات مدافع وجود دارد این گزینه در زمان حمله باز می شود.

ساختمان  

کلمه مشترک برای تمام ساختارها در "افراد بزرگ" که ساخت کاملش به سطوح قسمت بندی می شود. هر سطح ظرفیت ساختمانها را افزایش می دهد یا تاثیراتش را ارتقا می دهد بجز برای بانک که فقط یک سطح دارد؛ بیشتر آنها محلی هستند به غیر از 2 مرکز تحقیقات و 2 آکادمی علوم و ساختمانهای شگفتیها که بر همه امپراطوری موثر می باشد. هر چه سطوح یک ساختمان بیشتر باشد، پیشرفت قابل توجه تری خواهد داشت. تمام ساختمانهای یک سازه مشخص بر روی نقشه روستا قابل مشاهده است. با کلیک کردن روی یک ساختمان یک پنجره حاوی اطلاعات مفیدی درباره پیشرفت ساختمانها باز می شود یا امکان دسترسی مستقیم به داخل ساختمانها را ایجاد می کند. ساختمانها در تالار شهر ساخته می شوند.

ساختمان اتحاد  

کلمه مشترک برای تمام نقاط نقشه سراسری یا مناطقی که یک اتحاد بر روی آنها کنترل دارد. ساختمانهای اتحاد کاخها و اردوگاهها می باشند.

ساختمان اقتصادی  

کلمه مشترک برای تمام ساختمانهایی که بر جنبه اقتصادی امپراطوری موثر می باشند.

ساختمان نظامی  

کلمه مشترک برای تمام ساختمانهایی که بر جنبه نظامی امپراطوری موثر می باشند.

ساختمانهای اتحاد  

با چهار نوع منابع خزانه اتحاد سفارش داده می شوند، ساختمانهای اتحاد در اردوگاههای اتحاد و کاخهای اتحاد قرار داده می شوند. آنها تاثیرات متفاوتی دارند - بطور مثال: دفاع ساختمان اتحاد را ارتقا می دهند یا محدوده نفوذ را گسترش می دهند. با افزایش سطح معماری افسر ساخت و ساز قیمت و زمان آنها کاهش می یابد.

سازنده غیر نظامی  

یکی از مهارتهای موجود برای امپراطور بمحض کسب یک سطح فرماندار. زمان ساخت و ساز ساختمانهای اقتصادی را کاهش می دهد. سطح 1: 1٪- زمان ساخت و ساز؛ سطح 2: 2٪- زمان ساخت و ساز؛ سطح 3: 4٪- زمان ساخت و ساز؛ سطح 4: 6٪- زمان ساخت و ساز؛ سطح 5: 10٪- زمان ساخت و ساز

سازنده موتورهای محاصره  

یکی از مهارتهای موجود برای فرمانداران بمحض ارتقا سطح. زمان آموزش همه واحدهای موتورهای محاصره را کاهش می دهد. سطح 1: -5٪ زمان آموزش؛ سطح 2: -10٪ زمان آموزش؛ سطح 3: -15٪ زمان آموزش؛ سطح 4: -20٪ زمان آموزش؛ سطح 5: -30٪ زمان آموزش

سازنده نظامی  

یکی از مهارتهای موجود برای امپراطور بمحض کسب یک سطح فرماندار. زمان ساخت و ساز ساختمانهای نظامی را کاهش می دهد. سطح 1: 1٪- زمان ساخت و ساز؛ سطح 2: 2٪- زمان ساخت و ساز؛ سطح 3: 4٪- زمان ساخت و ساز؛ سطح 4: 6٪- زمان ساخت و ساز؛ سطح 5: 10٪- زمان ساخت و ساز

ستوان  

به بازیکنان با امتیازات نظامی 15000 تا 22499 این رتبه نظامی اعطا می شود.

ستوان ارشد  

به بازیکنان با امتیازات نظامی 22500 تا 34999 این رتبه نظامی اعطا می شود.

ستوان دوم  

به بازیکنان با امتیازات نظامی 7500 تا 14999 این رتبه نظامی اعطا می شود.

سرباز  

کلمه مشترک برای واحدهای نظامی نوع انسانی، بدون در نظر گرفتن طبقه.
سربازان: کمانداران، نیزه داران، شمشیرزنان و سواره نظام.

سرباز  

سربازان در یک گروه بر اساس نوعشان یا استقرار در میدان نبرد سازماندهی می شوند.

سرباز سوم  

به بازیکنان با امتیازات نظامی 150 تا 249 این رتبه نظامی اعطا می شود.

سرتیپ یکم  

به بازیکنان با امتیازات نظامی 150000 تا 224999 این رتبه نظامی اعطا می شود.

سرجوخه  

به بازیکنان با امتیازات نظامی 250 تا 499 این رتبه نظامی اعطا می شود.

سرعت  

پارامتر واحد سرعت یک واحد در حال حرکت روی نقشه سراسری را تعیین می کند. تمام واحدها با سرعت معینی در مایل امپراطوری (IM) در هر ساعت اندازه گیری شده اند. در یک ماموریت ارتش با واحد که کمترین سرعت را دارد فرستاده می شود. زمان در حرکت بودن توسط سطوح نقشه کشی کاهش می یابد.

سرلشکر  

به بازیکنان با امتیازات نظامی 225000 تا 324999 این رتبه نظامی اعطا می شود.

سرهنگ دوم  

به بازیکنان با امتیازات نظامی 75000 تا 99999 این رتبه نظامی اعطا می شود.

سرهنگ یکم  

به بازیکنان با امتیازات نظامی 100000 تا 149999 این رتبه نظامی اعطا می شود.

سروان  

به بازیکنان با امتیازات نظامی 35000 تا 49999 این رتبه نظامی اعطا می شود.

سرگرد  

به بازیکنان با امتیازات نظامی 50000 تا 74999 این رتبه نظامی اعطا می شود.

سطح تجربه  

تجربه ای که فرمانداران و ژنرالها در پست های خود کسب می کنند به سطوحی تقسیم شده است. 20 سطح برای همه فرمانداران (بعلاوه 10 که برای امپراطور در دسترس می باشد) وجود دارد. سطوح ژنرالها از همان الگو پیروی می کند.

امتیاز تجربه لازم برای همه سطوح اینجا می تواند پیدا شود.

سطوح اکانت سراسری  

این سطوح مربوط به همه قلمروهایی هستند که در آنها یک بازیکن با همان نام کاربری اکانتی دارد. آنها هرگز ناپدید نمی شوند و همچنین افت نمی کنند. تجربه برای هر اکانت از طرق مختلفی بدست می آید:
- جمع آوری ارزش خالص امتیاز؛
- جمع آوری امتیاز نظامی؛
- نابود کردن جاسوسان دشمن؛
برای هر کودک اشراف زاده تازه متولد شده جدید به مدت 6 ساعت در قلمروی مربوطه 20% پاداش تجربه اکانت کسب خواهید کرد!
پس از رسیدن به سطح مشخصی از اکانت، در بازی پاداشها و جوایزی برنده خواهید شد.

سن بلوغ  

سنی که در آن همه افراد بزرگ به بزرگسالی می رسند. پس ازاینکه تمام افراد بزرگ به 16 سالگی رسیدند عضوی از انجمن امپراطوران آنلاین بحساب می آیند و شما می توانید با آنها ازدواج کنید و آنها را بعنوان کاندید ازدواج به خارج بفرستید، آنها را به سمت فرماندار و ژنرال سازه های مختلف منصوب کنید، آنها را برای حمله اعزام کرده، مهارتهایشان را انتخاب کنید و غیره.

سنگ  

توسط جمعیت استخدام شده در معدن سنگ تولیدمیشود. سنگ منبع اصلی ساخت وساز قلعه می باشد و برای ساختمانها و تحقیقات مورد نیاز واقع می شود.
معادل طلا: 1 سنگ = 1 طلا.

سنگبر  

یکی از مهارتهای موجود برای فرمانداران بمحض ارتقا سطح. تولید سنگ را افزایش می دهد. سطح 1: 2٪ تولید؛ سطح 2: 4٪ تولید؛ سطح 3: 6٪ تولید؛ سطح 4: 8٪ تولید؛ سطح 5: 12٪ تولید

سواره نظام (نوع واحد ارتشی)  

واحد نصب شده ای که در نبرد میدانی بسیار کارآمد است اما در محاصره قلعه بطور محدود استفاده می شود. همه واحدهای سواره نظام در برابر شمشیرزنان و کمانداران قوی هستند اما آنها نمی توانند در طول حمله به قلعه به قلعه حمله کنند و در طول غارت قلعه با متحمل شدن جریمه هایی مبارزه می کنند.

سواره نظام به بهترین نحو با نیزه داران مقابله می کنند.

همه واحدهای سواره نظام، واحد تن به تن هستند.
همه واحدهای سواره نظام، اولویت استقرار خود را در جناحین خط مقدم قرار می دهند.
همه واحدهای سواره نظام، در پادگان سواره نظام آموزش داده می شوند.

توانایی مشترک واحد:

+ شتاب
+ مبارزه نزدیک
+ مبارزه سوارکاران
+ مانور

- آسیب پذیر مقابل نیزه داران
- دسترسی کوتاه
- سوار
- نقطه ضعف در فضاهای تنگ

فهرست واحدهای سواره نظام:

- سواره نظام سبک
- سواره نظام سنگین
- پهلوان

برای اطلاعات بیشتر درباره آمار واحدهای سواره نظام، اینجا کلیک کنید.

سواره نظام سبک  

واحد ارتشی.
آموزش دیده در: پادگان سواره نظام
پیش نیازها: حمله تن به تناسبهای جنگیاصول نظامی 2

• نوع: تن به تن، سواره نظام
• اولویت استقرار: جناح (خط مقدم)

+ شتاب: قدرت حمله این واحد در دور اول مبارزه × 1.2 افزایش می یابد
+ مبارزه نزدیک: قدرت حمله × 4 مقابل کمانداران
+ مبارزه سوارکاران: قدرت حمله × 2 مقابل شمشیرزنان
+ مانور: این واحد زمانی که مبارزه در یک جناح انجام شود افزایش می یابد - قدرت حمله × 1.3، نقاط ضربه پذیری × 1.3

- آسیب پذیر مقابل نیزه داران: قدرت حمله همه نیزه داران مقابل این واحد افزایش می یابد
- دسترسی کوتاه: قدرت حمله × 0.17 مقابل نیزه داران
- نیروی سبک: این واحد زمان جنگ در یک مرکز متحمل جریمه هایی می شود - قدرت حمله × 0.8، نقاط ضربه پذیری × 0.8
- سوار: این واحد زمان حمله نمی تواند به قلعه حمله کند
- نقطه ضعف در فضاهای تنگ: این واحد در طول حمله به قلعه جریمه هایی متحمل می شود - قدرت حمله × 0.5، نقاط ضربه پذیری × 0.5

برای اطلاعات بیشتر درباره آمار واحدها، اینجا کلیک کنید.

سواره نظام سنگین  

واحد ارتشی.
آموزش دیده در: پادگان سواره نظام
پیش نیازها: حمله تن به تن 10، اسبهای جنگی 10، زره 10، تمرین نظامیمتمرکزسازی 6

• نوع: تن به تن، سواره نظام
• اولویت استقرار: جناح (خط مقدم)

+ شتاب: قدرت حمله این واحد در دور اول مبارزه × 1.5 افزایش می یابد
+ مبارزه نزدیک: قدرت حمله × 4 مقابل کمانداران
+ مبارزه سوارکاران: قدرت حمله × 2 مقابل شمشیرزنان
+ مانور: این واحد زمانی که مبارزه در یک جناح انجام شود افزایش می یابد - قدرت حمله × 1.2، نقاط ضربه پذیری × 1.2

- آسیب پذیر مقابل نیزه داران: قدرت حمله همه نیزه داران مقابل این واحد افزایش می یابد
- دسترسی کوتاه: قدرت حمله × 0.17 مقابل نیزه داران
- سوار: این واحد زمان حمله نمی تواند به قلعه حمله کند
- نقطه ضعف در فضاهای تنگ: این واحد در طول حمله به قلعه جریمه هایی متحمل می شود - قدرت حمله × 0.5، نقاط ضربه پذیری × 0.5

برای اطلاعات بیشتر درباره آمار واحدها، اینجا کلیک کنید.

سوال از یک بازیکن  

اینجا جایی است که بازیکنان می توانند باگها و بی نظمیها را گزارش کنند و سوالات خود را پرسیده و رفع شبهه کنند.

سوالات متداول  

سوالات متداول رسمی امپراطوران آنلاین، شامل جوابهای دقیق و صریح برای سوالهایی که ممکن است برای بازیکن در طول بازی پیش بیاید که به چندین دسته تقسیم شده اند.

سود بانکی  

درصد طلای اضافی که یک بازیکن دریافت می کند زمانیکه او طلای سپرده در بانک دارد. سود با افزایش سطح بانکداری افزایش می یابد. حداکثر سود برای سپرده کوتاه مدت 10% و برای بلند مدت - 20% می باشد.

سپر دفاعی  

امکانات دفاعی منحصر به فرد برای ایستگاههای نظامی. با ارتقا هر سطح نقاط ضربه پذیریارتش میدانی مستقر در این سازه 2% افزایش می یابد.

سپرده بانکی  

این گزینه مقداری از طلای شما را بمنظور دریافت سود بانکی تا یک زمان خاصی در بانک نگهداری می کند. میزان سود سپرده پس از پایان مدت سپرده اعطا می شود. اگر شما طلا سپرده گذاری شده را زودتر برداشت کنید، سود آن را از دست خواهید داد.

توجه: سپرد گذاری طلای شما بدین معنا نیست که آن را در برابر حملات دشمن محافظت کند. این طلا همچنان می تواند غارت شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره سپرده گذاریها اینجا کلیک کنید.

سپرده گذاری  

نرخ سود سپرده‌ها را 0.5% در هر سطح برای سپرده کوتاه مدت و 1% در هر سطح برای سپرده بلند مدت افزایش می‌دهد. مقدار محافظت شده طلای سپرده شده را در صورت حمله 2% در هر سطح افزایش می دهد که از 7% در سطح 1 شروع می شود.

سپهبد  

به بازیکنان با امتیازات نظامی 325000 تا 499999 این رتبه نظامی اعطا می شود.

سیاه چال  

هر نبرد میدانی، محاصره قلعه و غارت فرصتی است برای ژنرال طرف شکست خورده به دست حریف آنها. شانس دقیق به عوامل متعددی از جمله مقیاس برخورد، تجربه ژنرال و نزدیک بودن تلفات بستگی دارد. هرچه تجربه بیشتر باشد احتمال اینکه ژنرال دستگیر شود نیز بیشتر است.

هنگامی که یک ژنرال دستگیر می شود، بسته به نوع نادر بودن آنها، برای مدت زمان مشخصی نگهداری می شود. یک ژنرال دستگیر شده غیر فعال شده و نمی تواند توسط بازیکن استفاده شود - جای خالی آنها در درخت خانواده قفل می شود و آنها را از هر جای خالی اشغال شده ژنرال/فرماندار رها می شوند. اگر امپراطور دستگیر شود، پاداش فرماندار آنها لغو می شود، اما جای خالی آنها پر شده باقی می ماند. ژنرال های دستگیر شده دشمن را می توان در باریکه جدید "سیاه چال" در کاخ مشاهده کرد.

آزاد کردن ژنرال دستگیر شده شما می تواند با پرداخت مبلغی توسط الماس انجام شود - این مقدار نیز به نادر بودن فرد بستگی دارد. 30٪ از مبلغ پرداخت شده به اسیر کننده منتقل می شود و ژنرال به سرعت بسوی حاکم اصلی خود باز می گردد. ژنرالی که که قبلا از محدودیت زمانی استفاده نکرده است، به طور خودکار میمیرد. میزان پیری در طول اسارت تأثیری ندارد.

متعادل کننده های رضایتمندی روزانه نیز بسته به نتیجه یک نبرد، اعمال می شوند: -5 رضایتمندی برای هر ژنرال از دست رفته و +5 رضایتمندی برای هر ژنرال اسیر شده دشمن. این متعادل کننده به تمام سازه ها اعمال می شود.