خانه ها  

ساختمانهای غیر نظامی که روستاییان در آن زندگی می کنند. سطوح آنها حد مجاز جمعیت یک ایالت راافزایش می دهد.

خانواده امپراطوری  

چهره های اصلی کاخ خانواده امپراطوری را تشکیل می دهند که شامل زوج امپراطوری می باشند (امپراطور و ملکه)، فرزندان آنها به همراه نوه هایشان - تا نسل سوم.

برای اطلاعات بیشتر درباره خانواده امپراطوری اینجا کلیک کنید.

خراج تبعه  

مالیات به شکل طلا از تمام جمعیت تبعه ها بدست می آید. طلا بدست آمده از تبعه ها بطور خودکار در خزانه انباشته نمی شود اما بطور دستی برداشت می شود.

خزانه اتحاد  

جایی که بودجه ها در تمام چهار منبع جمع آوری میشود که می تواند بوسیله مالیات اعضا جمع آوری شده باشد و یا از طریق اهدایی های داوطلبانه اعضا.( این اهدایی ها می تواند شامل منابع یا طلا یا الماس باشد)

خسارت  

نقاط ضربه پذیری واحدها کاهش می یابد بدلیل حمله واحد دشمن که بر آنها اعمال می شود.

خصومت  

این رابطه اجازه اعلام جنگ را بدون هیچگونه پیامدی برای افتخار را می دهد. خصومت دقیقا بعد از اعلامش فعال است.

خط حمله  

خط نبرد.
خط حمله فقط در هنگام حمله قلعه شکل می گیرد. این نیروهای متشکل از قلعه کوب و سربازان پیاده نظام تن به تن هستند که می خواهند دیوارهای قلعه دشمن را سرنگون کنند در حالی که توسط کمانداران و برج ها مورد اصابت گلوله قرار می گیرند.

نیروهای پیاده نظام تن به تن که می توانند به طور همزمان در خط حمله، حمله کنند ، تحت حد حمله پیاده نظام قرار دارند: یک حد مساوی 3 برابر پادگان پایگاه قلعه مورد حمله قرار گرفته شده می باشد. پیتده نظام تن به تن بالاتر از این حد در خط مقدم مستقر شده است، جایی که منتظر خواهد بود هرگونه تلفات را در خط حمله جایگزین کند.

ترکیب پیاده نظام خط حمله شمشیرزنان را نسبت به نیزه داران در اولویت قرا میدهد. واحدهای از همان نوع در ترتیب نزولی دارای رتبه بندی حمله قرار دارند. سواره نظام هرگز در خط حمله قرار نمی گیرد.

قلعه کوب هایی که می توانند به طور همزمان در خط حمله، حمله کنند تحت حد حمله تخریب: یک حد مساوی با 3 برابر پادگان پایگاه قلعه مورد حمله قرار گرفته شده ، تقسیم شده توسط تیم عملیاتی موتورهای محاصره حمله ای. قلعه کوب های بالاتر از این حد در خط مقدم مستقر می شوند، جایی که منتظر می مانند هرگونه خسارت را در خط حمله جایگزین کنند.

سربازان خط حمله با توجه به سطح خندق دشمن، در معرض مجازات نقاط ضربه پذیری هستند.

سربازان خط حمله و خط مقدم روحیه یکسان دارند. اگر خط حمله مورد حمله قرا گیرد کل خط مقدم نیز همین طور خواهد بود. اگر قلعه دشمن نابود شود، قلعه سازی شروع می شود: تمام نیروهای پیاده نظام باقیمانده خط حمله به خط مقدم مهاجم می پیوندند و سایر قلعه کوب ها به خط توپخانه برمی گردند.

خط نبرد  

در نبرد، همه نیروها با توجه به اولویت اعزام خود به یکی از چندین خط نبرد احتمالی منصوب می شوند. خطوط جنگی معمولاً توسط قابلیت های یک واحد تعیین می شود و بر اولویت آن به عنوان هدف برای واحدهای دشمن مخالف تأثیر می گذارد.

در طول نبرد میدانی، خطوط مقدم و خطوط تیراندازی با کمان به لشکرهایی تقسیم می شوند: یک مرکز و دو جناح.

در همه موارد دیگر، یک خط نبرد در یک گروه مستقل از سربازان. صرف نظر از نوع آنها، تمام واحدهای رزمی در یک لشکر با هم می جنگند و برای اهداف حمله دشمن، یک هدف واحد در نظر گرفته می شوند.

خطوط مختلف نبرد عبارتند از:
- خط مقدم
- خط حمله
- خط تیراندازی با کمان
- خط توپخانه

خفت آور  

امپراطور با لغو صلح سلطنتی صفت ویژه ای کسب می کند که کاهش 5 امتیاز روحیه در هر نبرد را در بر دارد. وقتیکه امپراطور جدید به تاج و تخت رسید این صفت را نخواهد داشت.

خندق  

ساختمان نظامی.
نوع: محلی، توسعه، ساختار دفاعی
پیش نیازها: متمرکزسازی 1؛ معماری نظامی 3؛ قلعه 4
حداکثر سطح: 10

اضافه شده به قلعه. در طول حمله به قلعه، هر سطح از خندق، نقاط ضربه پذیری همه واحدها در خط حمله دشمن را 2% کاهش می دهد.

خودآموز  

راهنمای رسمی "افراد بزرگ" در مراحل اولیه برای هر بازیکن. این راهنما به فرمانروا کمک می کند که بتواند در مسیر بازی جهت گیری کند و همچنین بازیکن را با دریافت جوایز وسوسه می کند. این خودآموز برای همیشه موجود نیست و مرحله استقرار در قلعه سربازان شما آخرین مرحله راهنمایی او می باشد. بعد از پایان این مرحله، آیکن خودآموز ناپدید می شود و بازیکن خودش به تنهایی بازی را ادامه می دهد. با خواندن روش بازی (در سمت چپ پایین صفحه)، هر بازیکن مهارتهای لازم را برای بازی کردن کسب می کند.