ذخیره  

منویی در گوشه سمت راست بالای صفحه نمایش اصلی در دسترس است. همه صندوقچه های بدست آمده در بازی از طریق دعوت فیسبوک، الماس خریداری شده، شکست اردوگاههای بربرها، لاتاری درون ذخیره انبار می شوند.
شما می توانید به ذخیره دسترسی داشته و محتویات یک صندوقچه را هر زمانی که داده می شوند دریافت کنید. با این حال هر روز ممکن است فقط یک صندوقچه از نوع داده شده باز شود.
ذخیره محدودیت ندارد. محتویات ذخیره در مقابل حملات دشمن غیر قابل نفوذ هستند و از دست نمی روند.