هر دور جنگ  

قسمت، سطح، بخش نبردها. تمام دورهای نبرد به هم مرتبط می باشند بدین معنی که کدام واحدها ضربه خورده و متحمل خسارات واقع شده براساس حمله خودشان و نقاط ضربه پذیری و دشمنان. در تعداد زیادی از دورهای نبرد بیشتر واحدها از دست می روند و روحیه کاهش می یابد.

هزینه  

آنچه که امپراطوری خرج می کند - هزینه نگهداری ارتش، مالیات اتحاد، وامهای پرداختی، ساخت و ساز، تحقیقات، استخدام، جشنواره ها، بنیان مستعمره، اهدایی های اتحاد، بازسازی قلعه.

هزینه نگهداری  

پارامتر واحد تعیین کننده هزینه یک واحد مورد نیاز در ساعت برای حاضر بودن در امپراطوری/مستعمره/ایستگاه نظامی یا حاضر بودن در یک ماموریت می باشد. آن بطور خودکار از طلا موجود در پایتخت کم می شود. اگر شما طلا ندارید و یا مقدار آن کافی نیست ارتشتان طلا منفی تولید می کند. استقرار در قلعه نیاز به نگهداری ندارد. هزینه نگهداری یک ارتش در حال حرکت بیشتر از حالت معمولی آن می باشد. زمان ماموریت 1.2 برابر بیشتر از بودن در امپراطوری می باشد.

برای اطلاعات بیشتر درباره هزینه نگهداری اینجا و اینجا کلیک کنید.

هواداران افسر  

ساختار واحد اتحاد شامل افسرها می باشد. اعضا هوادارافسر پاداشهای فردی خاصی دارند.

هواداران رهبر  

ساختار واحد اتحاد شامل رهبر و افسر اول می باشد. اعضا هواداران رهبر پاداشهای فردی خاصی دارند.