آموزش ارتش

روستاييان بيکار در پادگانها با وجود منابع کافي مورد نياز آموزش داده مي شوند.

پادگانها داراي ظرفيت پايه 50 سرباز هستند و با افزايش هر سطح 50 سرباز به آن اضافه مي شود.

فعالسازي کارت عضويت پرميوم ظرفيت پادگانها را به ميزان 20% افزايش مي دهد.

واحدهاي از يک نوع در يک زمان استخدام شده و بطور همزمان آموزش داده خواهند شد.

اگر جاهاي خالي پادگانها پر شده باشند اما شما هنوز گروههاي آزاد داشته باشيد، با سطح اصول نظامي مجاز به آموزش هستيد، شما قادر خواهيد بود که گروههاي آموزشي را در يک صف استخدام کنيد. گروههاي آموزشي صف شده يکي پس از ديگري آموزش داده مي شوند.اگر منابع و جمعيت کافي در اختيار داريد مي توانيد همه گروههاي آموزشي آزاد باقيمانده را يکباره استخدام کنيد اما در نظر داشته باشيد که آنها همچنان در صف قرار خواهند گرفت.

ارتقا واحد - تبديل واحدهاي طبقه پايينتر به واحدهاي طبقه بالاتر از همان نوع البته در صورت داشتن سطوح تحقيق مورد نياز. شما مي توانيد واحدهاي سبک و/يا سنگين را به واحدهاي نخبه از همان نوع در چهارمين باريکه از هر ساختمان پادگان ارتقا دهيد. شما براي اينکار جمعيت نياز نداريد. قيمت ارتقا اختلاف بين قيمت کل واحدهاي طبقه بالاتر و پايينتر مي باشد. زمان آموزش، مدت آموزش واحدهاي طبقه بالاتر مي باشد. موتورهاي محاصره نمي توانند ارتقا داده شوند.

پس از اينکه واحدهاي نظامي آموزش داه شدند آنها براي 3 ساعت مجهز باقي مي مانند. در طول آن زمان شما مي توانيد آنها را مجهز کنيد. بعد از اينکه 3 ساعت منقضي شد، آنها مي توانند بطور خودکار مجهز شوند.

سربازاني که مجهز نشده باشند نمي توانند بجنگند و همچنين نمي توان به آنها صدمه اي وارد کرد. آنها نمي توانند توسط جاسوسان دشمن نيز ديده شوند.

روحيه سراسري

روحيه مبارزه ارتش. روحيه سراسري به رفتار کلي بازيکن بستگي دارد.

مقدار پايه روحيه در زمان حمله و دفاع در ايالت ضميمه شده و مستعمرات 100 مي باشد و در پايتخت 110 مي باشد. وقتيکه به بازيکني فراتر از محدوده مجاز x2 حمله کنيد، کاهش روحيه بعلت عدم تساوي جنگ براي هر 0.1 تفاوت به ميزان 1.67 مي باشد.

بمحض بازگشت به خانه، ارتش ميزان روحيه پايه خود را بازيابي مي کند.

ميزان روحيه پايه با انجام دادن تحقيقات تمرين نظامي مي تواند زياد شود. يک امتياز روحيه براي هر سطح. اگر بازيکني در اتحاد است و افسر فرمانده باشد، پاداش پايه روحيه 10+ را دريافت مي کند. البته مقدار پاداش دريافتي مستقيما به ميزان وفاداري آن بازيکن نسبت به اتحاد خود بستگي دارد.

هر دو ارتش با روحيه پايه 100 در برابر 100 جنگ با يکديگر را آغاز مي کنند.

در هر دور روحيه بعلت خستگي (3 -/ 4+) و تخريب (از 1 تا 3 )کم مي شود. وقتيکه ارتش شما خسارت بيشتري را به ارتش دشمن وارد کند، روحيه شما بالاتر مي رود و روحيه دشمن کمتر مي شود. معادله محاسبه روحيه:

 • 20-50 % اختلاف در معادل طلاي از دست داده ارتش = تصحيح 1 روحيه
 • 51-150 % اختلاف = تصحيح 2 روحيه
 • اختلاف بيش از 150% - تصحيح 3 روحيه

اختلاف افت روحيه در هر دور مي تواند 1-7 باشد که مانع مي شود نبرد از دست برود.

پس از عبور از 50 امتياز روحيه، احتمال تدريجي افزايش 2% روحيه وجود دارد هر امتياز روحيه زير 50 باعث فرار ارتش شما مي شود.

استقرار در جنگل روحيه اي در بر ندارد - آنها بسادگي جايي نمي توانند فرار کنند.

اگر ارتشي از ميدان نبرد فرار کند، بطور خودکار 20% سربازان باقيمانده خود را خود را از دست مي دهد. بقيه ارتش به ايالتي که از آن به ماموريت فرستاده شده اند برخواهد گشت.

اگر ارتشي هنگام محاصره قلعه از ميدان نبرد فرار کند، بطور خودکار 10% سربازان باقيمانده خود را از دست مي دهد.

اگر ارتشي به ايالت داخلي حمله کند، ايالتي که تمامي ايالت هاي مرزي آن تسخير شده اند، 20 امتياز روحيه خود را از دست خواهد داد. يک ايالت نمي تواند دو بار مورد حمله قرار بگيرد.

ساختار نبردنبرد آغاز مي شود. براي حمله به بازيکن ديگر، حداقل به 100 سرباز نياز داريد.

عقب نشيني

اين براي انواع حملات معتبر است البته فقط در ايستگاههاي نظامي.

زمين نبرد

انواع زمينهاي متفاوت، پاداش متفاوتي را در زمان يک نبرد به ارتش مي دهند. لطفا اين قسمت را مشاهده کنيد
نقشه سراسري >> انواع زمين.

ثوجه! جدا از پاداش هاي زمين در زمان دفاع و حمله (در صورت وجود)، شما مي توانيد قدرت ارتش خود را در حال حمله و دفاع با فعال کردن پرميوم تا 10% ارتقا دهيد. هزينه هاي اين کار توسط الماس پرداخت مي شود. (10% براي پاداش حمله و 10% براي پاداش نقاط ضربه پذيري)

محاصره قلعه

بعد از اينکه مهاجم در نبرد ميداني موفق شد. اگر ارتش دفاعي در برابر ديوار قلعه وجود نداشته باشد، محاصره قلعه سريعا انجام خواهد شد. در اين حالت، سربازان ارتش مهاجم براي تخريب ديوار قلعه آماده به کار مي شوند.

بعد از محاصره موفق قلعه، ميزان منابعي که توسط ارتش مهاجم مي تواند غارت شود به ظرفيت واحدهاي فرستاده شده ارتش مهاجم و واگن هاي نقل وانتقال آن بستگي دارد. ميزان مساوي از هر يک از منابع ايالت مورد حمله قرار گرفته در واگن ها ذخيره مي شود. بطور مثال: اگر ايالتي که مورد حمله قرار گرفته باشد داراي 100 چوب، 100 آهن، 100 سنگ و 100 طلا باشد و واگن هاي حمل و نقل ظرفيت 200 را دارا باشند، از هر يک از منابع بمقدار 50 عدد در واگن ها بارگيري مي شوند.

اگر پايتخت مورد حمله قرار گرفته و داراي مقدار منفي طلا باشد، ارتش مهاجم بامقدار منفي طلا برنمي گردد. ارتش او با اين نوع منفي به خانه باز نمي گردد.

درصورت عدم تخريب ديوار قلعه، غارت انجام نمي گيرد.

با هر محاصره موفقيت آميز قلعه، 2 امتياز افتخار به دست مي آيد البته اگر تمام نيازمنديها براي گرفتن افتخار تکميل شده باشند.

نبرد ميداني

اين حمله فقط سربازان را به جنگ ميداني با دشمن مي فرستد. بدون موتورهاي محاصره قلعه و غارت جمعيت.

در نبرد ميداني، ارتش نه دست به غارت مي زند و نه روستاييان را مي کشد. تنها سود اين نوع نبرد کسب امتيازات نظامي درصورت کاهش واحدهاي دشمن و کسب امتياز افتخار در صورت از دست دادن 10% از سربازان ارتش.

براي هر نبرد موفقيت آميز ميداني، يک امتياز افتخار کسب مي شود، البته درصورتيکه پيش نيازهاي دريافت اين امتياز را بدست آورده باشيد.

سربازان ميدان دفاعي اگر در پايتخت مستقر باشند 20% پاداش نقاط ضربه پذيري دارند.

غارت

صدماتي را به جمعيت غير نظامي مدافع وارد مي کند.

کارگران ايالت غارت شده يکباره از معادن اخراج نمي شوند. تا زمانيکه کارگران ايالت به توليد منابع ادامه مي دهد، جمعيت غارت قرار شده به سه قسمت مساوي تقسيم شده و هر کدام از آنها از معدن سنگ، آهن و چوب بري کم مي شوند.

معادله درآمد طلا بشرح زير است: 1 روستايي کشته شده = 5 طلا

به دليل نقض قوانين انساني، با کم شدن افتخار جريمه مي شود. هر غارت موفقيت آميز باعث کاهش 4 امتياز افتخار مي شود.

غارت تا 20% جمعيت ايالت را مي کشد. بعد از آن ايالت مزبور نمي تواند تا 17 ساعت بعدي غارت شود.

هر بازيکن مجاز است هر 24 ساعت يکبار 4 غارت ارسال کند. غارتهاي فراخوانده شده نيز همچنين محاسبه مي شوند.

بمنظور تضمين موفقيت سربازان مهاجم، قدرت غارت آنها بايد حداقل برابر با 10% جمعيت مورد تجاوز واقع شده ايالت باشد. براي اينکه بيشتر درباره ميزان غارت واحدهاي مختلف بدانيد، به منوي نظامي برويد.

براي اينکه بيشترين خسارت را در حال غارت اعمال کنيد، حداقل ميزان حمله ارتش مهاجم بايد برابر با 20% جمعيت ايالت مورد غارت قرار گرفته باشد.

براي شروع غارت، اگر ارتش دفاعي ميداني وجود دارد بايد آن ارتش دفاعي شکست داده شود.

درصورت روشن بودن گزينه عقب نشيني و موجود بودن آن در مستعمره، ارتش دفاعي مي تواند از آن استفاده کند.

ساختماني که جمعيت را از حمله غارت دشمن در امان نگه مي دارد پناهگاه ناميده مي شود. آن در قلعه واقع شده و بالاترين سطحش 30 مي باشد. سطح اول اجازه مي دهد که ساختمان 180 جمعيت را محفوظ نگه دارد. هر سطح بعد از آن 112% موثرتر مي باشد. در صورت تخريب قلعه، پناهگاهها 1/3 ميزان پايه جمعيت را حفظ مي کنند.

نيروي نبرد

حرکت ارتش

ارتش هميشه با سرعت کندترين واحد حرکت مي کند. براي مثال: موتورهاي محاصره - 40 مايل بر ساعت. در زمان يک ماموريت هزينه نگهداري 1.2 برابر بيشتر از زماني است که در امپراطوري مي باشد.

زمان حرکت انواع ماموريت هاي مختلف:

 • ماموريت نظامي به امپراطوري فعال ديگر حداقل دوره زماني: 2.5 دقيقه. اگر کمتر از 2.5 دقيقه به هدف مورد نظر بتوان رسيد، ارتش دقيقا 2.5 دقيقه در حرکت خواهد بود. دوره زماني در هر دو مسير مساوي مي باشد. اگر دوره زماني حرکت کمتر از 60 دقيقه باشد، مدافع حمله وارده را دقيقا پس از ارسال آن خواهد ديد. اگر اين دوره زماني بيش از 1 ساعت طول بکشد ( چه 1 ساعت و 5 دقيقه چه 5 ساعت) مدافع 60 دقيقه قبل از اصابت ضربه آنرا خواهد ديد.
 • يک ماموريت نظامي براي غارت منابع در شهر مستقل - حداقل دوره زماني 5 دقيقه است و براي انجام فوري 170 الماس بايد پرداخت شود، فقط در حالت بودن در يک منطقه انحصاري.
 • يک ماموريت نظامي براي تبديل يک شهر مستقل به تبعه - حداقل دوره زماني 2.5 دقيقه است و براي انجام فوري 170 الماس بايد پرداخت شود، فقط در صورت بودن در يک منطقه انحصاري يا داشتن مرز مشترک با يک ايالت.
 • يک ماموريت نظامي براي ضميمه کردن يک شهر مستقل - حداقل دوره زماني 2.5 دقيقه است و براي انجام فوري 170 الماس بايد پرداخت شود، فقط در صورت بودن در يک منطقه انحصاري يا داشتن مرز مشترک با يک ايالت.
 • يک ماموريت نظامي براي ضميمه کردن يک تبعه - حداقل دوره زماني 2.5 دقيقه است و براي انجام فوري 170 الماس بايد پرداخت شود، فقط در صورت بودن در يک منطقه انحصاري يا داشتن مرز مشترک با يک ايالت.
 • يک ماموريت نظامي براي ضميمه کردن يک زمين - حداقل دروه زماني 2.5 دقيقه است و براي انجام فوري 170 الماس بايد پرداخت شود، موقعيت زمين روي نقشه سراسري اهميتي ندارد.
 • يک ماموريت براي تاسيس يک سازه دور دست (مستعمره، ايستگاه تجاري يا ايستگاه نظامي) - حداقل دوره زماني 2.5 دقيقه است و براي انجام فوري 3 الماس براي هر يک ساعت حرکت بايد پرداخت شود. قيمت براي هر ساعت اضافي دقيقا بعد از اتمام حرکت اضافه مي شود - اگر ماموريت 1 ساعت و 10 دقيقه طول بکشد، ماموريت فوري با پرداخت 1020 الماس انجام مي گيرد.
 • يک ماموريت نظامي براي غارت يک اردوگاه بربرها - دوره زماني از پيش تعريف شده اي وجود ندارد و گزينه اي براي نتيجه گيري فوري نيز در دسترس نيست.
 • نقل مکان ارتش بين ايالات: آن 0.66666666666667 دقيقه طول مي کشد، حرکت فوري موجود مي باشد.
 • نقل مکان ارتش بين سازه هاي دور (مستعمره، ايستگاه تجاري يا ايستگاه نظامي) - حداقل دوره زماني 0.66666666666667 دقيقه است، حرکت فوري موجود نمي باشد.
 • ماموريت انتقال بين تمام سازه ها - حداقل دوره زماني 0.66666666666667 دقيقه است، گزينه حرکت فوري آزاد موجود مي باشد.
 • يک ماموريت نظامي به امپراطوري متروکه - حداقل دوره زماني 2.5 دقيقه است، حرکت فوري موجود نمي باشد.
 • ماموريت نظامي به امپراطوري يک بازيکن فعال - آن حداقل 2.5 دقيقه طول مي کشد. اگر کمتر از 2.5 دقيقه به هدف مورد نظر بتوان رسيد، ارتش 2.5 دقيقه در حرکت خواهد بود. دوره زماني در هر دو مسير مساوي مي باشد. اگر دوره زماني حرکت کمتر از 60 دقيقه باشد، مدافع حمله وارده را دقيقا پس از ارسال آن خواهد ديد. اگر اين دوره زماني بيش از 1 ساعت طول بکشد ( چه 1 ساعت و 5 دقيقه چه 5 ساعت) مدافع 60 دقيقه قبل از اصابت ضربه آنرا خواهد ديد. گزينه حرکت فوري موجود نمي باشد.
 • انتقال طلا به يکي از متحدين و اهداي ارتش - دوره زماني از پيش تعريف شده اي وجود ندارد و گزينه حرکت فوري موجود نمي باشد.
 • ماموريت نظامي اتحاد - 2.5 دقيقه طول مي کشد. اگر قبل از 2.5 دقيقه به هدف مورد نظر رسيد، ارتش 2.5 دقيقه در حرکت خواهد بود. مدافع دقيقا بعد از ارسال حمله آنرا خواهد ديد. گزينه حرکت فوري در دسترس نخواهد بود.

اگر صفحه مرتبا ريفرش نشود، نمايش زمان باقيمانده توسط زمان سنج با زمان دقيق سرور که تمام عمليات و رخدادها در آن انجام مي شود، مطابقت ندارد. بنابراين، اگر مايليد که زمان دقيق يک ماموريت بي عيب و نقص و موفقيت آميز را داشته باشيد، توصيه مي کنيم که مرتبا صفحه را ريفرش کنيد، زمانيکه بيش از يک ارتش در حال حرکت وجود دارد ( تغيير مکان ارتش يا ارتش در حال حمله يا هر دو) و زمانيکه 2 دقيقه به اصابت ضربه باقي مانده باشد. توجه داشته باشيد که 1 تا 2 ثانيه انحراف از زمان تخمين زده شده، مخصوصا وقتيکه حسابگر نبرد را هم شامل مي شود به حساب نخواهد آمد، بنابراين تسخير موفقيت آميز ارتش در 1 تا 2 ثانيه به سختي تضمين مي شود.

نقشه کشي زمان ماموريت را کاهش مي دهد اما هيچ ماموريتي نمي تواند کمتر از 0.66666666666667 دقيقه طول بکشد. زمان حرکت روي نقشه سراسري با فرمول زير محاسبه مي شود: ((زمان/سرعت) / (1 + ((سطح نقشه کشي + سطح نقشه کشي اتحاد) / 10))) = زمان از A تا B در دقايقي براي قلمرو ي با سرعت х1 (براي سرعت х2 نتيجه بر 2 تقسيم مي شود، براي سرعت х4 - نتيجه بر 4 تقسيم مي شود، براي سرعت х10 - نتيجه بر 10 تقسيم مي شود)، جاييکه سرعت کندترين واحد سرعت مورد نظر است.

اگر کمتر از 5 ثانيه تا حمله باقي مانده باشد مدافع نمي تواند ارتش را به و از ايالتي که تحت حمله است جابجا کند.

اگر کمتر از 5 ثانيه تا حمله باقي مانده باشد مهاجم نمي تواند ارتش را فرا بخواند.

نبرد ميداني

نحوه استقرار ارتش در ميدان نبرد - تقسيم بندي در سه منطقه: جناح چپ، مرکز و جناح راست، اين استقرار در عمق جلو و خط عقب پخش شده است که اجازه اضافه کردن يک خط ديگر را بين آنها مي دهد.

 • خط مقدم - شامل سه منطقه است: جناح چپ، مرکز و جناح راست. محلي که واحدهاي شورشي مستقر شده اند.
 • خط دوم - ذخيره - شامل تنها يک منطقه و فقط داراي واحدهاي شورشي است. وظيفه اين منطقه، پر کردن جاي خالي خط مقدم درصورت شکست هر منطقه از آن مي باشد. اگر دو منطقه از خط مقدم از دشمن شکست بخورند، يکي از دو منطقه، مرکز و جناح هاي سمت راست و يا چپ بصورت اتفاقي توسط خط دوم که ذخيره هستند پر خواهد شد.
 • خط سوم - کمانداران - داراي سه منطقه است: جناح چپ و راست و مرکز که تنها کمانداران مي توانند مستقر شوند و به خط مقدم ارتش دشمن تيراندازي کنند. روش تيراندازي بدين صورت است که کمانداران مرکزي به روي مرکز خط مقدم دشمن، کمانداران جناح چپ بروي جناح راست و کمانداران جناح راست به روي جناح هاي سمت چپ دشمن تيراندازي مي کنند. اگر در مقابل کمانداران ارتشي نباشد، آنها بطور اتفاقي تغيير مکان مي دهند. اگر هيچ پياده نظامي در خط مقدم نباشد، آنها با قدرت حمله يک چهارم مي جنگند. کمانداران تعداد محدودي تير دارند، 18 تير. بعد از اتمام تيرها، آنها وارد نبرد تن به تن با افراد دشمن مي شوند.
 • خط چهارم - موتورهاي محاصره - داراي تنها يک منطقه و جاي استقرار موتورهاي محاصره مي باشد. به طرف واحدهاي دشمن تيراندازي مي کنند و مقدار خسارت وارد شده قسمتي از خسارت کلي وارده بر ارتش دشمن است و نه خسارت منطقه اي.

روند نبرد ميداني

هدف اصلي تخريب ارتش دشمن حداقل در يک منطقه مي باشد. بنابراين ارتش شما مي تواند با پاداشهاي جناحي 20% عليه واحدهاي باقيمانده دشمن بجنگد. اگر دشمن بعضي از منطقه خط مقدم ارتش مقابل را تخريب کند ذخيره هاي دشمن جاي خود را تغيير مي دهند و جلوي واحدهاي پيشرفته را مي گيرند.اگر ارتش به طريقي مديريت شده باشد که ذخيره ها هم شکست بخورند، آن با خط سوم کمانداران ادامه پيدا مي کند.اگر بر آنها نيز غلبه کنند، حمله با پاداش حمله 20% در 2 منطقه ديگر آغاز مي شود. بعد از اينکه کل ارتش نابود شد، سربازان پيروز به خط چهارم موتورهاي محاصره هدايت مي شوند. ارتش برنده نمي تواند زمانيکه فقط عليه موتورهاي محاصره بجنگد فرار کند.

محاصره قلعه

استقرار ارتش مهاجم

 • خط مقدم - شامل 1 منطقه - منطقه اي که تمام ارتش ميداني و قلعه کوب ها مستقر هستند.
 • خط دوم - 1 منطقه - محل استقرار کمانداران.
 • خط سوم - يک منطقه - محل استقرار تمامي موتورهاي محاصره بجز قلعه کوب ها.

روند حمله

واحدها به 3 گروه تقسيم شده اند: گروهي که به ديوار قلعه آسيب وارد مي کنند، گروهي که به واحدهاي مستقر در قلعه تيراندازي مي کنند و در آخر گروهي که تا قبل از تخريب ديوار قلعه در نبرد شرکت نمي کنند.

تمامي موتورهاي محاصره اي که به ديوار قلعه تيراندازي مي کنند، باعث تخريب واحدهاي مستقر در قلعه نمي شوند.

قلعه کوب ها پيشروي و همراه پياده نظام حمله مي کنند.

سواره نظام نمي تواند به ديوار حمله کند. بعد از تخريب ديوار قلعه به نبرد ملحق مي شود.

شمشيرزنان و نيزه داران تنها واحدهايي هستند که به غير از موتورهاي محاصره به ديوار قلعه خسارت وارد مي کنند. تعداد واحدهاي قابل قبول براي محاصره قلعه با 3 برابر(5 برابر در مقابل سازه هاي اتحاد) ظرفيت مستقر شدگان در قلعه مساوي است.(بدون در نظر گرفتن معماري ارتشي قلعه) ترتيب قرار گرفتن، اول شمشيرزنان و بعد نيزه داران و هميشه شروع از سنگين ترين واحد در استقرار دوباره انجام مي گيرد. بقيه ارتش در اولين خط در ذخيره منتظر مي مانند تا جاهاي سربازان حمله اي کشته شده را کامل کنند.

قلعه کوب ها محدود هستند و سهميه آنها بطور جداگانه حساب مي شود. مثلا آنها جاي پياده نظام را اشغال نمي کنند ولي تعداد مورد قبول آنها مساوي است با تعداد پياده نظام تقسيم بر تعداد افراد استخدام شده براي قلعه کوب مورد نياز.

قبل از شروع هر دور حمله، گروه مهاجمي که به ديوار حمله مي کنند تشکيل مي شود، شامل قلعه کوب، شمشيرزنان و نيزه داران. بعد از حرکت به طرف ديوار قلعه، کمانداران دفاعي قلعه شروع به تيراندازي مي کنند و گروهي از افراد مهاجم که در اين حمله نجات پيدا مي کنند به ديوار رسيده و مي توانند ديوار را خراب کنند.

در دور بعد، کمانداران دفاعي جاي واحد هاي شکست خورده را مي گيرند. يعني اين گروه قبل از رسيدن به ديوار قلعه توسط کمانداران مدافع از بين رفته اند. بدين معنا که اگر کمانداران بصورتي مديريت شوند که همه گروهها را بکشند، هيچ خسارتي به ديوار قلعه وارد نخواهد شد، بدون در نظر گرفتن ذخيره هايي که در انتظار ملحق شدن به نبرد مي باشند.

قلعه کوب ها مثل افراد پياده نظام مورد حمله و تخريب قرار مي گيرند. خسارت وارده شده بين قلعه کوب و افراد پياده نظام بطور مساوي تقسيم مي شود.

تعداد موتورهاي محاصره (بدون قلعه کوبها)، ضربه زدن به ديوار به سطح قلعه بستگي دارد. حتي اگر تعداد موتورهاي محاصره بيشتري هم ارسال کنيد فقط تعداد مجاز نسبت به سطح قلعه ضربه خواهند زد. هر چقدر سطح قلعه بالاتر باشد موتورهاي محاصره بيشتري مي توانند به ديوار ضربه وارد کنند. تعداد موتورهاي محاصره اي که مي توانند به يک سطح قلعه حمله کنند 4 عدد مي باشد. موتورهاي محاصره مي توانند از يک نوع و يا از انواع مختلف باشند. اگر موتورهاي محاصره اي که ارسال کرديد بيش از حد مجاز نسبت سطح قلعه باشند، موتور محاصره اي که بيشترين قدرت حمله را دارد ضربه وارد خواهد کرد. اگر آنها در نبرد از بين رفتند دومين گروه موتورهاي محاصره که از نظر قدرت بعد از آندسته قرار دارند جاي آنها را خواهند گرفت. منجنيق ها قدرتمندترين مي باشند - 8000 سپس منجنيق هاي قلعه کوب - 4000 و بالستيک ها ضعيف ترين مي باشند - 3000. بنابراين ترتيب ظاهر شدن در محاصره براساس زير مي باشد: 1. منجنيق ها، 2. منجنيق هاي قلعه کوب، 3. باستيک ها. حد مجاز موتورهاي محاصره به قلعه کوب ها ارجاع داده نمي شوند.

بطور مثال: اگر شما 200 سرباز ارسال کنيد، 5 منجنيق، 1 منجنيق قلعه کوب و 1 بالستيک براي حمله به يک قلعه با سطح يک، ابتدا 4 منجنيق که بيشترين قدرت حمله را دارند حمله مي کنند. اگر يکي از آنها تخريب شود، پنجمين منجنيق جاي آنها را خواهد گرفت، بنابراين دوباره 4 منجنيق وجود خواهد داشت. اگر يکي ديگر از منجنيق هاي خود را از دست بدهيد، يک منجنيق قلعه کوب جاي آن را خواهد گرفت که نسبت به بالستيک قدرت حمله قويتري دارند. بنابراين اگر يک منجنيق يا يک منجنيق قلعه کوب صدمه ببيند يک بالستيک جاي آنرا مي گيرد.

سطح قلعه موتورهاي محاصره در حمله
1 4
2 8
3 15
4 30
5 60
6 125
7 250
8 500
9 1 000
<
سطح قلعه اتحاد موتورهاي محاصره در حمله
1 80
2 160
3 300
4 600
5 1 200
6 2 500
7 5 000
8 10 000
9 20 000
10 40 000

کمانداران تهاجمي به خط اول دفاعي تيراندازي مي کنند ولي خسارت آنها تقسيم بر 5 مي شود. آنها تيراندازي را در اولين خط دفاعي شروع مي کنند و پس از نابود کردنشان آنها را به خط دوم به حرکت در مي آورند.

هنگاميکه ديوار خراب شد، تمامي واحدهاي خط اول به نبرد ملحق شده و به مستقر شدگان در قلعه بدون محدوديت تعداد نفرات حمله مي کنند. سواره نظام نيز در حمله شرکت مي کند ولي با کاهش پارامتر ها پاداش معمولي که در نبردهاي ميداني دريافت مي کردند را دريافت نمي کنند.

توسعه ارتش دفاعي

خندق - نقاط ضربه پذيري ارتش (پياده نظام و موتورهاي محاصره) را در هر سطح 2% کاهش مي دهد. بعد از سطح 4 قلعه، 10 سطح خندق مي تواند ساخته شود. وقتيکه سطح ديگر قلعه ساخته شد سطوح موجود خندق ناپديد شده و بازيکن امکان ساخت 10 سطح ديگر آنرا پيدا مي کند. زمانيکه يک سطح بالاتر از قلعه شروع به ساخت مي کند بازيکن 50% منابع سرمايه گذاري کرده در خندق را دريافت مي کند و ارزش خالص امتيازات بدست آمده از ساختن آن را از دست مي دهد.

ديوار قلعه - استحکام ديوار قلعه برابر است با تعداد نقاط ضربه پذيري ديوار بعلاوه پاداش زمين و تحقيق. تا زمانيکه ديوار سالم بماند و خسارتي نبيند، مستقر شدگان در قلعه نيز خسارتي نمي بينند.

ديوار نامرئي - نقاط ضربه پذيري قلعه را در هر سطح 5% افزايش مي دهد. بعد از سطح چهارم، 10 سطح از ديوار نامرئي مي توانند ساخته شوند. زمانيکه يک سطح ديگر قلعه ساخته شود، سطوح موجود ديوار نامرئي ناپديد مي شوند و بازيکن امکان ساخت 10 سطح ديگر از آن را پيدا مي کند. وقتيکه يک سطح بالاتر قلعه ساخته شود، بازيکن 50% از منابع سرمايه گذاري کرده در ديوار نامرئي را دريافت خواهد کرد و ارزش خالص امتيازات بدست آورده از ساخت آن را از دست مي دهد. قيمت ديوار نامرئي برابر است با 5% قيمت پايه سطح کنوني قلعه. زمانيکه قلعه تخريب شود، ديوار نامرئي سالم باقي خواهد ماند.

برجها: آنها مانند بالستيک ساکن عمل مي کنند و در حمله دفاعي شرکت مي کنند. قدرت حمله يک برج با قدرت حمله بالستيک مساوي مي باشد - 3000. برجها نقاط ضربه پذيري ندارند. اگر قلعه ها صدمه ببينند برجها نيز نابود مي شوند اما آنها همزمان با بازسازي قلعه ها مي توانند ترميم شوند. هدف اصلي آنها خط اول مهاجم است که به سمت ديوار قلعه در حال پيشروي است. اگر اين خط تخريب شود برجها حملاتشان را به خط سوم مهاجم تغيير مي دهند جاييکه موتورهاي محاصره مستقر هستند. در صورتيکه اين خط تخريب شود برجها به هدف نهايي تغيير مسير مي دهند - دومين خط ارتش حمله اي جاييکه کمانداران مستقر هستند.

خط مقدم - منطقه يک، منطقه اي که تمامي واحدها بجز موتورهاي محاصره مستقر هستند. توجه داشته باشيد که تنها کمانداراني که در اين منطقه مستقر هستند توانايي تخريب و خسارت زدن به ديوار قلعه را دارند. زماني که ديوار قلعه تخريب شد، تمامي واحدهاي ديگر نيز وارد نبرد مي شوند.

خط دوم - منطقه يک، جايي که همه موتورهاي محاصره بجز باليستيک در اين منطقه مستقر هستند. منجنيق هاي قلعه کوب و منجنيق ها مانند نبرد ميداني به ارتش مهاجم خسارت وارد مي کنند. موتورهاي محاصره اين منطقه بدليل اينکه واحدهاي ضد آنها در حال حمله و تخريب ديوار قلعه هستند، آسيب پذير نمي باشند.

روند دفاع

کمانداران پادگان با قدرت حمله x4 بطور کامل با همه نيروهاي دشمن مي جنگند (همه واحدها به جز قلعه کوب ها که بوسيله قدرت حمله معمولي کمانداران و شمشيرزنان که با قدرت حمله x2 کمانداران مورد اصابت قرار مي گيرند) با اين هدف که از تخريب شدن ديوار جلوگيري کنند. اگر گروههاي حمله اي ارتش از شمشيرزنان و نيزه داران دور نباشند، کمانداران تيراندازي به کمانداران و سواره نظام دشمن را شروع مي کنند. خسارت وارده بطور متناسب بر طبق تعداد واحدهاي دشمن تقسيم مي شوند.

بالستيکهاي پادگان در سومين خط حمله موتورهاي محاصره تيراندازي مي کنند (منجنيق ها، منجنيق هاي قلعه کوب و بالستيک ها)، اگر وجود نداشته باشند يا آنها تخريب شده باشند، حمله بالستيک ها بطور متناسب بين تمامي خطوط دشمن توزيع مي شوند.

سواره نظام دفاعي هيچ پاداشي ندارد.

آرايش نظامي نبرد

آرايش نظامي نبرد روشي را که ارتش در ميدان نبرد مستقر شده است را نشان مي دهد. بطور مثال:درصد توزيع واحدهاي نظامي از طريق مناطق نبرد: مرکز، جناح چپ، جناح راست و ذخيره.آرايش نظامي در دفاع در باريکه سياست در قلعه زير واحدهاي ايالت تنظيم مي شود. آرايش نظامي در حمله جداگانه براي هر حمله در باريکه حمله در قلعه زير واحدهاي ايالت تنظيم مي شود. بازيکنان مي توانند از 6 نوع آرايش نظامي استفاده کنند و آنها را توسط پيشرفتهاي نظامي سربازان خودشان و تواناييهاي فرمانداري خود کنترل و مديريت کنند.

آرايش نظامي متوازن

 • خط مقدم - 15% از افراد در هر طرف از جناح ها، 60% در مرکز و 10% ذخيره.
 • خط سوم - کمانداران - 20% از کمانداران در هر يک از جناح ها و 60% در مرکز.

مرکز قدرتمند

 • خط مقدم - 10% از ارتش خط مقدم در هر يک از جناح ها، 70% در مرکز و 10% ذخيره.
 • خط سوم - کمانداران - 10% از کمانداران در هر يک از جناح ها و 80% در مرکز.

جناح هاي قدرتمند

 • خط مقدم - 20% از ارتش خط مقدم در هر يک از جناح ها، 50% در مرکز و 10% ذخيره.
 • خط سوم - کمانداران - 25% از کمانداران در هر يک از جناح ها و 50% در مرکز.

مرکز قدرتمند با کمانداران جناحي

 • خط مقدم - 10% از ارتش خط مقدم در هر يک از جناح ها، 70% در مرکز و 10% ذخيره.
 • خط سوم - کمانداران - 40% از کمانداران در هر يک از جناح ها و 20% در مرکز.

مرکز قدرتمند با کمانداران متوازن

 • خط مقدم - 10% از خط مقدم ارتش در هر يک از جناح ها، 70% در مرکز و 10% ذخيره.
 • خط سوم - کمانداران - 30% از کمانداران در هر يک از جناح ها و 40% در مرکز.

جناح هاي قدرتمند با کمانداران جناحي

 • خط مقدم - 20% از ارتش خط مقدم در هر يک از جناح ها، 50% در مرکز و 10% ذخيره.
 • خط سوم - کمانداران - 40% از کمانداران در هر يک از جناح ها و 20% در مرکز.

مهم: بدون سطح تاکتيک، تمام بازيکنان منحصرا با آرايش نظامي متوازن مي جنگند. سپس هر سطح دسترسي به يک آرايش نظامي نبرد را باز مي کند.

قلعه

طبقه هاي قلعه

 • طبقه سبک - سطح اول، دوم و سوم قلعه. از ايالت در مقابل حملات واحدهاي سبک دفاع مي کند.
 • طبقه سنگين - سطح چهارم، پنجم و ششم قلعه. از ايالت در مقابل حملات واحدهاي سنگين دفاع مي کند.
 • طبقه نخبه - سطح هفتم، هشتم و نهم قلعه. از ايالت در مقابل واحدهاي نخبه دفاع مي کند.

بازسازي قلعه

زمانيکه يک قلعه گرفته مي شود، آن تخريب شده در نظر گرفته مي شود. بازسازي فوري است و قيمتش مساوي است با قيمت سطح قبلي که با سنگ تخمين زده مي شود. قيمت بازسازي سطح 1 برابر است با 25% قيمت ساختن آن در سنگ. بطور مثال: قيمت سطح 2 قلعه 600 چوب و 400 سنگ مي باشد. وقتي سطح 2 تخريب مي شود، بازيکن براي بازسازي آن 1150 سنگ مي پردازد زيرا قيمت پايه سطح 1 1000 سنگ و 150 چوب مي باشد. زمانيکه قلعه تخريب مي شود، اين سازه از پاداش سطح قبلي براي توليدات منابع استفاده مي کند.

مشخصات قلعه

سطح قيمت (معادل طلا) سنگ چوب نقاط ضربه پذيري پادگان حداکثر. تعداد در محدوده موتورهاي محاصره ظرفيت منابع برج خندق (1x1) جمعيت محافظت شده منابع محافظت شده (از هر نوع) ديوار نامرئي (1х1) رضايتمندي افزايش توليد
1 1 150 1 000 150 34 320 55 4 10 000 - 10 1000 350 1 1 4
2 4 600 4 000 600 68 640 110 8 25 000 - 10 1200 1000 1 2 6
3 18 400 16 000 2 400 137 280 220 15 100 000 1 10 1500 3500 1 3 10
4 73 600 64 000 9 600 411 840 440 30 400 000 2 10 2500 12000 1 4 4
5 294 400 256 000 38 400 823 680 880 60 1 200 000 4 10 5000 35000 1 5 6
6 1 177 600 1 024 000 153 600 1 647 360 1 760 125 4 800 000 6 10 9000 135000 1 6 10
7 4 710 400 4 096 000 614 400 6 589 440 3 520 250 19 200 000 12 10 16000 550000 1 7 4
8 18 841 600 16 384 000 2 457 600 13 178 880 7 040 500 38 400 000 18 10 27000 1100000 1 8 6
9 75 366 400 65 536 000 9 830 400 26 357 760 14 080 1 000 76 800 000 24 10 45000 2000000 2 10 10
10 364 773 376 317 194 240 47 579 136 52 715 520 28 160 2 000 153 640 000 24 10 90 000 3 000 000 2 11 4

امکانات دفاعي قلعه

منابع محافظت شده - زمانيکه ايالت تحت حمله قرار دارد بطور خودکار ميزاني از منابع که ظرفيت سطحش اجازه مي دهد را ذخيره و پنهان مي کند. مقدار مساوي از هر منبع را حفظ مي کند.

برجها: آنها مانند بالستيک ساکن عمل مي کنند و در حمله دفاعي شرکت مي کنند. قدرت حمله يک برج با قدرت حمله بالستيک مساوي مي باشد - 3000. برجها نقاط ضربه پذيري ندارند. اگر قلعه ها صدمه ببينند برجها نيز نابود مي شوند اما آنها همزمان با بازسازي قلعه ها مي توانند ترميم شوند.

خندق - کاهش نقاط ضربه پذيري ارتش در هر سطح 2%.

ديوار نامرئي - نقاط ضربه پذيري قلعه را دز هر سطح 5% افزايش مي دهد.

جمعيت محافظت شده - هر سطح قلعه تعداد جمعيت محافظت شده را افزايش مي دهد.

بازيابي پس از نبرد

واحد هاي از دست رفته پس از هر نبرد با ارتش هاي شخصي به باريکه اي در مرکز فرماندهي، به نام درمانگاه ارسال مي شوند. پس از آن، آنها را مي توان در 84 ساعت براي قلمرويي با سرعت X4 و 34 ساعت در قلمرويي با سرعت X10 پس از نبرد، بازيابي در غير اين صورت آنها ناپديد مي شوند.

 • بازيابي رايگان به 65% از واحد هاي از دست رفته در هر نبرد محدود مي شود - 15% پايه براي مهاجمان/ 15% براي مدافعان و هر سطح پزشکي نظامي آن را 0.5 درصد براي مهاجمين و 1% براي مدافعان افزايش مي دهد؛

 • شما همچنين قادر به بازيابي 35% از واحد هاي از دست رفته در هر نبرد با الماس بدون توجه به سطح نظامي خود مي باشيد.

 • بازيابي در پايتخت رخ مي دهد و زماني که بازيکن تحت حمله قفل شدني است امکتنپذير نيست. هنگامي که يک ارتش درگير حمله شد، پس از بازگشت به خانه، بازيابي امکان پذير خواهد بود؛

 • واحد ها بر اساس نوع و کلاس خود در يک مکان قابل مشاهده هستند؛

 • تايمري وجود دارد که زمان صرفه جويي در بازيابي را شمارش مي کند و بعد از آن منقضي مي شود، تعدادي از واحدها ناپديد مي شوند؛

• ارتش اتحاد در درمانگاه بهبود نمي يابد. پس از هر نبرد، طبق نرخ و منطق براي مهاجم/مدافع، بطور خودکار بازيابي مي شود. حداکثر مقدار ارتش اتحاد که قابل بازيابي است 50٪ است.

سياه چال

پس از هر نبرد ميداني، محاصره قلعه و غارت، يک شانس براي حريف بازنده وجود دارد. شانس دقيق به عوامل متعددي مانند اندازه نبرد و مقدار تجربه ژنرال توسط طرفين نبرد بستگي دارد. هر چه تجربه بيشتر باشد، شانس دستگيري ژنرال بالاتر مي رود.

 • هنگامي که يک ژنرال دستگير مي شود، بسته به نوع نادر بودن وي، براي مدت زمان مشخصي نگهداري مي شود. ژنرال دستگير شده غير فعال بوده و نمي تواند توسط بازيکن استفاده شود - جاي خالي او در شجره نامه قفل مي شود و او را از هر جاي خالي اشغال شده فرماندار/ژنرال حذف مي شود. اگر يک امپراطور دستگير شود، پاداش فرمانده او تخفيف داده مي شود اما جاي خالي او پر شده باقي مي ماند. ژنرال دستگير شده دشمن را مي توان در باريکه "سياه چال" در داخل کاخ مشاهده کرد.
 • آزاد کردن ژنرال دستگير شده شما مي تواند با پرداخت الماس انجام شود - اين مقدار نيز به نادر بودن فرد بستگي دارد. 30٪ از مبلغ پرداخت شده به آدم ربايان پرداخت مي شود و ژنرال به سرعت به مالک اصلي خود بازگردانده مي شود. ژنرالي که قبل از زمان محدودي استفاده نشده نباشد، به طور خودکار مي ميرد. ميزان سن در طول اسارت تأثيري ندارد.

نبرد و هزينه نگهداري

استقرار در قلعه نيازي به هزينه نگهداري ندارد.

اگر طلاي کافي نداشته باشيد و ارتش شما در حال حرکت باشد، آنها به ماموريت خود ادامه خواهند داد و تراز طلاي شما در خزانه منفي خواهد شد.

تا زمانيکه که تراز طلا در خزانه منفي باشد، ارتش نمي تواند ماموريت خود را شروع کند.

امتيازات نظامي - در زمان صلح به دو طريق بدست مي آيند:

 • تخريب قلعه دشمن:
  سطح قلعه امتياز نظامي
  1 1
  2 2
  3 3
  4 4
  5 5
  6 16
  7 32
  8 64
  9 128

تخريب کردن واحدهاي دشمن - يک ارتش کشته شده به ارزش 5000 طلا مساوي با 1 امتياز نظامي است. حملاتي که موجب تخريب قلعه و يک شهر مستقل مي شود براي مهاجم هيچ امتياز نظامي بدست نمي آورد.

مقدار امتيازهاي نظامي که يک بازيکن دارد، رتبه نظامي او را مشخص مي کند. که در رتبه بندي رسمي مشخص است، به صورت زير:

 • از 0 تا 149 - جنگجوي مبتدي
 • از 150 تا 249 - سرباز سوم
 • از 250 تا 499 - سرجوخه
 • از 500 تا 749 - گروهبان دوم
 • از 750 تا 1499 - گروهبان
 • از 1500 تا 2999 - گروهبان ارشد
 • از 3000 تا 7499 - کانديد افسري
 • از 7500 تا 14999 - ستوان دوم
 • از 15000 تا 22499 - ستوان
 • از 22500 تا 34999 - ستوان ارشد
 • از 35000 تا 49999 - سروان
 • از 50000 تا 74999 - سرگرد
 • از 75000 تا 99999 - سرهنگ دوم
 • از 100000 تا 149999 - سرهنگ يکم
 • از 150000 تا 224999 - سرتيپ يکم
 • از 225000 تا 324999 - سرلشکر
 • از 325000 تا 499999 - سپهبد
 • از 500000 تا 749999 - ژنرال
 • از 750000 تا ∞ + - مارشال

مدال ها - ارتش به برنده ها در دو نبرد خونين، يکي در نبرد دفاعي و يکي در نبرد حمله اي دستور مي دهد که در يک روز در قلمرو مدال اهدا کنند. خونينترين نبردها آنهايي هستند که بالاترين ارزش واحدهاي از دست رفته ارتش معادل طلا را دارند. مدالها به نبردهايي که خارج از محدوده x2 در نبردهاي روز مي باشند تعلق نمي گيرند.
توجه: نبردهاي اتحاد مدالي حاصل نمي کنند.

جاسوسي و ديده باني

جاسوسي

وقتي که صفحه جاسوسي نشان داده مي شود، تمامي بازيکنان ايالت نشان داده خواهند شد. آنهايي که به رنگ قرمز هستند، ايالاتي مي باشند که تمامي مرزهاي آنها توسط ايالات ديگر محصور شده است، بنابراين جنگيدن با چنين ايالاتي سبب کاهش 20 روحيه ارتش مهاجم مي شود.

سرعت جاسوسان 3600 مايل در ساعت مي باشد.

احتمال انجام يک ماموريت موفقيت آميز به تعداد جاسوسان فرستاده شده و سطح جاسوسي شما بستگي دارد.

هزينه نگهداري جاسوس در حين ماموريت x1.2 برابر هزينه نگهداري معمول است.

در صفحه جاسوسي شما مي توانيد جاسوسان نفوذ کرده يا آخرين گزارش مربوط به خودتان يا متحدين خود را پيدا کنيد. آن در صفحه جاسوسي وجود دارد و شرايط لحظه به لحظه ايالت/ مستعمره را زمانيکه مورد جاسوسي قرار گرفته شده را نمايش مي دهد، بنابراين آخرين گزارش جاسوسي اطلاعات به روز شده اي را ارائه نمي دهد.

ضدجاسوسي

به جستجو و نابود کردن جاسوسان دشمن کمک مي کند.

دستگيري يک جاسوس در مرز بطور خودکار انجام مي شود.

هر جاسوس نفوذ کرده اي مي تواند دستگير شود مگر اينکه فراخوانده شود.

با کليک کردن روي دکمه ضدجاسوسي شما مي توانيد تمامي جاسوسان نفوذ کرده را ببينيد.

شما شاهد احتمال گرفتن اسرار دشمن در منوي ضد-جاسوسي خواهيد بود. اين شانس براساس فرمول جاسوسي است که تعداد جاسوسان در هر دو طرف و همچنين ميزان جاسوسي مهاجم و ضد جاسوسي مدافع را در نظر مي گيرد.

شما در يک سازه جاسوسان دشمن را نمي بينيد مگر اينکه شما جاسوسان خود را در آن مستقر کرده باشيد.

اگر شانس گرفتن جاسوسان کمتر از 5٪ باشد، شما نام فرستنده جاسوسان را نمي بينيد.

اگر شما نفوذ آنجا کرده ايد، فرصتي براي دريافت يک پيام از شما براي حضور جاسوسان دشمن وجود خواهد داشت. اين فرصت يک بار ديگر به فرمول جاسوسي بستگي دارد که تعداد جاسوسان در هر دو طرف و همچنين ميزان جاسوسي مهاجم و ضد جاسوسي مدافع را در نظر مي گيرد.

استفاده فوري از ضد-جاسوسي به طور مصنوعي و فقط يک بار ضد-جاسوسي مدافع را با 3 سطح افزايش مي يابد.

فاکتورهاي نفوذ جاسوسي و ضدجاسوسي موفق:

احتمال نفوذ موفيت آميز بوسيله مقايسه سطوح جاسوسي و ضدجاسوسي و تعداد جاسوسان دفاعي و ارسالي بازيکن جاسوس و بازيکن مورد جاسوسي قرار گرفته تعيين مي شود.

جاسوسي با فرمولي کار مي کند که وفتي سطوح فن آوري و تعداد جاسوسان مساوي هستند براي موفقيت شانسي مساوي مي دهد.

براي هر جاسوس فرستاده شده، با توجه به مقايسه تعداد جاسوسان بازيکن جاسوسي کننده با تعداد جاسوسان استخدام و مجهز شده بازيکن مورد جاسوسي قرار گرفته احتمال موفقيت نيز زياد مي شود. همچنين سطح جاسوسي و ضدجاسوسي بازيکنان با هم مقايسه مي شود. بنابراين در فعاليت هاي جاسوسي و ضدجاسوسي، برتري عددي بطور غير مستقيم احتمال موفقيت را بالا مي برد.

اگر بازيکن جاسوس براي نفوذ اقدام کند او يک گزارش جاسوسي دريافت مي کند که شامل موارد زير مي باشد: تعداد و نوع ارتش دشمن (ميداني و مستقر در قلعه)، ميزان منابع جمع آوري شده در ايالت، پايتخت خزانه (اگر قلمرو جاسوسي شده پايتخت باشد) و سطح قلعه.

اگر با کليک کردن روي دکمه نفوذ بازيکن جاسوس دستگير شود او 20% از جاسوسان ارسالي را از دست مي دهد، او گزارش جاسوسي دريافت نمي کند و بازيکن جاسوسي شده مي بيند که چه کسي براي نفوذ تلاش مي کند.

اگر جاسوسان يک بازيکن موفق به نفوذ شوند ولي بازيکن ديگر فعاليت هاي ضدجاسوسي خود را فعال کرده باشد، احتمال جاسوسي موفقيت آميز براساس تعداد جاسوسان و سطح جاسوسي و ضدجاسوسي بازيکنان دوباره محاسبه خواهد شد. اگر بازيکني که جاسوس فرستاده است، برتري عددي داشته باشد، بازيکن ديگر 20% از جاسوسان در حال حرکت خود را از دست خواهد داد و موفق به ديدن بازيکني که جاسوسان را فرستاده نمي شود. درصورتيکه برتري عددي با گروه مقابل باشد، جاسوسان ارسالي تنها از ايالت مربوطه فرار خواهند کرد و خسارتي به هيچ يک از دو طرف وارد نمي شود.

شبيه ساز جاسوسي

به شما اجازه مي دهد سطوح جاسوسي/ضدجاسوسي خودتان يا حريفتان را پر کنيد و تعداد جاسوسان در ميدان را بمنظور احتمال جاسوسي/ضدجاسوسي موفقيت آميز و يا جاسوسان از دست رفته احتمالي را محاسبه مي کند.

از آنجايي که جاسوسي/ضدجاسوسي با فرمولي کار مي کند که براي جاسوسي موفق هنگاميکه سطوح فن آوري و تعداد جاسوسان مساوي هستند شانس برابر ايجاد مي کند، توجه داشته باشيد که نتيجه اي که شما از شبيه ساز جاسوسي دريافت مي کنيد ممکن است با ماموريت جاسوسي/ضدجاسوسي شما مطابقت نداشته باشد.

ديده باني

تحقيقي که به بازيکن اجازه مي دهد تا از قلمروهاي اطراف پايتخت جاسوسي کند و زمينها با منابع خاص، مستعمرات دشمن، ايستگاههاي تجاري و نظامي اردوگاهها را ببيند. ماموريتهاي ديده باني توسط جاسوسي در منوي جاسوسي >> ديده باني انجام مي گيرند. هر سطح پيرامون ديده باني را با 5 نقطه افزايش مي دهد، بالاترين سطح 20 مي باشد. يک جاسوس ماموريت ديده باني را تا محدوده 3.14 نقطه براي يک ساعت انجام مي دهد. زمان لازم براي تعداد N جاسوس براي انجام تحقيقات ميداني در محدوده نقاط X با فرمول زير تخمين زده مي شود : (X^2 / N)

مثال 1: يک بازيکن که سطح 2 تحقيق ميداني را بدست آورده است، اين بدان معناست که او مي تواند ماموريت هاي جاسوسي در طيف وسيعي از 10 نقطه را انجام دهد (يک نقطه يک واحد اندازه گيري فاصله بر روي نقشه سراسري است). بازيکن 20 جاسوس در يک ماموريت ديده باني ارسال مي کند. زمان مورد نياز براي تکميل ماموريت به شرح زير است (X^2 / N): 10^2 / 20) = 100 / 20 = 5 ساعت. از اين رو، زمان مورد نياز براي انجام يک ديده باني و بدست آوردن گزارش ديده باني 5 ساعت است. اگر نتيجه اين فرمول کمتر از 1 باشد، زمان براي ماموريت ديده باني 1 ساعت در نظر گرفته مي شود. مثال 2: يک بازيکن که سطح 2 تحقيق ديده باني را بدست آورده است، بدين معني که او مي تواند ماموريت هاي ديده باني در طيف وسيعي از 10 نقطه را انجام دهد. بازيکن 200 جاسوس در يک ماموريت ديده باني ارسال مي کند. زمان مورد نياز براي تکميل ماموريت به شرح زير است: (X ^ 2 / N): 10 ^ 2/200) = 100/200 = 0،5 ساعت. از اين رو، زمان مورد نياز براي انجام ماموريت ديده باني و بدست آوردن گزارش ديده باني 1 ساعت است.

توجه: مدت زمان و سرعت ديده باني توسط سرعت قلمرو تحت تاثير قرار نخواهند گرفت.

جاسوسي، ضدجاسوسي و حمله

اگر سطوح جاسوسي مهاجم و سطوح ضدجاسوسي مدافع مساوي باشند، ارتش مدافع مي تواند ترکيب و آرايش ارتش مهاجم را 1.5 دقيقه قبل از ضربه زدن ببيند. براي هر اختلاف سطح 0.5 دقيقه اضافه مي شود. پاداش مهارت مامور مخفي تاثيري نمي گذارد.

جاسوسي و اتحاد

وقتي بازيکني عضو يک اتحاد است،از پاداش اضافي گزارش هاي متحدين خود مي تواند استفاده کند. آخرين گزارش هاي جاسوسي که توسط اعضاي اتحاد انجام گرفته اند هميشه در ليست خصوصي بازيکن قابل ديدن هستند. اين گزارش ها وضعيت فعلي را نشان نمي دهند، بلکه نشان دهنده وضعيت زماني است که جاسوسي انجام گرفته است.

افتخار

آمارهايي که رفتار نظامي هر بازيکن را نشان مي دهد بر اساس اينکه آيا آنها نبردهاي مساوي را انجام مي دهند.

عوامل ايجاد افتخار منفي:

 • حمله دشمن به محدوده غير مجاز ارزش خالص امتياز x2 - باعث مي شود 2 امتياز افتخار در هر 0.1 ضريب اختلاف از دست داده شود.
 • براي فراخواني ارتش 15 دقيقه پس از اينکه آن به ماموريت فرستاده شده است - 1 امتياز افتخار
 • براي غارت ايالت دشمن - 4 امتياز افتخار
 • اعلام جنگ بدون تغيير دادن رابطه اتحاد از خنثي به خصومت آميز - 4 امتياز افتخار منفي براي هر يک از اعضاي اتحاد مهاجم به دنبال دارد. (فقط براي اعضاي اتحاد)

مهم! امتياز افتخار براي غارت کردن بعد از هر نبرد تشخيص داده شده و کاهش مي يابد که در گزارش نبرد نيز نمايش داده مي شود. کاهش امتياز افتخار براي حملات خارج از محدوده دقيقا بعد از ارسال حمله انجام مي شود و در گزارش نبرد نشان داده نمي شود حتي اگر، حمله اي فراخوانده شود امتياز افتخار همچنان کسر مي شود.

عوامل ايجاد افتخار مثبت:

 • تمام بازيکنان روزانه 2+ امتياز افتخار و افسران ديپلماسي روزانه 1+ امتياز افتخار اضافه در دومين و سومين حالت وفاداري دريافت مي کنند.
 • پيروزي در نبرد ميداني - افزايش 1 امتياز افتخار، البته فقط در صورتيکه ارتش برنده شده در نبرد، حداقل 10% از واحدهاي خود را از دست داده باشد.
 • پيروز شدن در محاصره قلعه، چه بعنوان مدافع و چه مهاجم - 2 امتياز دارد. البته درصورتيکه ارتش برنده حداقل 10% از واحدهاي خود را در نبرد از دست داده باشد.
 • ميزان افتخاري که برنده از ارتش کشته شده دشمن بدست مي آورد به ميزان ارزش طلاي سربازان کشته شده بستگي دارد و به ترتيب زير تخمين زده مي شود: (معادل طلاي سربازان کشته شده / (ارزش خالص امتياز برنده ضربدر 1000)) ضربدر100 ضربدر10 = افتخار. اگر نتجه يک عدد کسري باشد، آن به پايين گرد مي شود.

  مهم: حمله نبايد خارج از محدوده x2 باشد و بايد شرايط لازم براي افتخار را بدست آورد - يعني از دست دادن 10% ارتش خود.

  مثال: بازيکني 100000 ارزش خالص امتياز دارد. اين بازيکن به بازيکن ديگري حمله مي کند و 1000 شمشيرزن سنگين را مي کشد. پس از نبرد ما نياز داريم که 1000 معادل طلاي شمشيرزن سنگين را تخمين بزنيم. يک معادل طلاي شمشيرزن 544 مي باشد، بنابراين 1000 شمشيرزن: 1000 * 544 = 544000. بنابراين ما آن معادل طلا را در فرمول افتخار بکار مي بريم.
  (544 000 / (100 000 x 1000)) x 100 x 10 = 0,00544 x 100 x 10 = 5,44
  ارزش افتخار 5 است.

  حمله خارح از ارزش خالص امتياز مجاز محدوده x2، باعث کاهش امتياز افتخار، روحيه و حمله براي هر 0.1 اختلاف به شرح زير مي شود:

  امتياز افتخار 2
  امتياز روحيه 1.67
  %3 از پارامترهاي واحد مهاجم ’حمله’ فقط زماني معتبر است که مهاجم اکانت بزرگتري دارد.

  *مهم: يک نبرد حمله اي موفقيت آميز خارج از محدوده x2 براي مهاجمي با ميزان ارزش خالص بالاتر هيچ امتياز ارتشي، افتخار يا مدال بدست نمي آورد. اگر مهاجم ارزش خالص امتيازي کمتر از مدافع داشته باشد و در نبردهاي خارج از محدوده x2 برنده شود، او امتيازات ارتشي، افتخار يا مدال کسب خواهد کرد درطول يک جنگ اين قانون معتبر باقي مي ماند، گرچه امتيازات ارتشي توسط بازيکني با ارزش خالص امتياز بزرگتر کسب شده باشد براي اتحاد به حساب مي آيند. اگر ارزش خالص امتيازات مهاجم کمتر از مدافع باشد و حملات در نبرد خارج از محدوده x2 باشد از قدرت حمله کاسته نمي شود اما کاهش روحيه يا افتخار همچنان اعمال خواهد شد.

 • بالاترين ميزان امتياز افتخار که يک بازيکن مي تواند برنده شود 500 مي باشد، کمترين ميزان منفي 500 مي باشد. هر امتيازي بيش از اين حد مجاز به حساب نخواهد آمد.
 • مهاجمان - گروهي که به بازيکني حمله کرده بودند يا با بازيکنان ديگر ازدواج کرده اند. اولين حمله به مهاجم کاهش امتياز افتخار نخواهد داشت. توجه داشته باشيد که براي حمله غارت همواره کاهش 4 امتياز افتخار اعمال مي شود.

افتخار، روحيه و رضايتمندي

افتخار مثبت:
به بازيکن در روحيه پايه پاداش مي دهد. براي هر 25 امتياز افتخار، آنها 1 امتياز روحيه مي گيرند. بالاترين ميزان امتياز روحيه که يک بازيکن بعنوان پاداش براي افتخار مثبت مي تواند کسب کند 20 مي باشد.
بازيکن به ازاي هر 100 افتخار، 1 امتياز رضايتمندي کسب مي کند. بالاترين ميزان رضايتمندي که يک بازيکن بدليل مثبت بودن افتخار مي تواند بدست آورد 5 مي باشد.

افتخار منفي:
وقتي امتيازات افتخار به زير 100- برسد، روزانه 5 امتياز رضايتمندي بعنوان مجازات کسر مي شود.
بازيکن به ازاي هر 10- افتخار، 1 امتياز روحيه از دست مي دهد. بالاترين ميزان امتياز روحيه اي که يک بازيکن به دليل افتخار منفي مي تواند از دست بدهد 50 مي باشد.

تسليم

به امپراطوري اصلي اجازه مي دهد از خود در مقابل حملات ديگري به مدت زمان 16.8 ساعت دفاع کند. در اين مدت زمان نه امپراطوري تسليم شده و نه امپراطوري مهاجم هيچ کدام نمي توانند به يکديگر حمله کنند. تسليم فقط زماني امکان پذير است که شما به بازيکني که قصد داريد تسليم او شويد در 4.8 ساعت گذشته حمله نکرده باشيد و يا بازيکن مورد نظر در 4.8 ساعت گذشته به شما حمله نکرده باشد. تمام بازيکناني که شما مي توانيد تسليم آنها شويد در باريکه تسليم در مرکز فرماندهي در قلعه ليست شده اند. شما تا 16.8 ساعت مي توانيد 10 مرتبه تسليم شويد. اگر تسليم بازيکني شويد که حمله اي به سوي شما فرستاده و حمله به امپراطوري شما رسيده باشد، آن انجام خواهد شد. اولين تسليم بصورت رايگان مي باشد، دومين 1700 الماس و هر تسليم بعد از آن هر بار 1700 الماس گرانتر مي شود. هر تسليم امتيازات نظامي شما را 10% کاهش مي دهد. در يک جنگ، تسليم اعضا اتحاد اعتبار خودشان را از دست مي دهند.